Ing. Stanislav Chomo - SONICA

Enviroregister.sk

Adresa: Priebežná 489/7, 031 04 Liptovský Mikuláš
Prevádzka: Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš
Email: sonica.info@gmail.com
Web: www.sonica.sk
Telefón: +421 907 808 525
Región: Stredoslovenský

Firma Ing. Stanislav Chomo - SONICA realizuje činnosti v oblasti objektivizácie fyzikálnych faktorov prostredia životného a pracovného prostredia a expozície hluku na pracoviskách , pričom v portfóliu vykonaných projektov a meraní má veľké množstvo služieb pre rôzne fyzické a právnické osoby, firmy, spoločnosti, miestne samosprávy aj významnejších väčších zamestnávateľov.

Ponuka služieb:
» Meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí
» Stanovenie akustického výkonu zdroja hluku
» Zisťovania faktorov prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
» Posudková činnosť
» Spracovanie hlukových štúdií
» Spracovanie štúdií a posudkov v zmysle posudzovania vplyvov na životné prostredie ( EIA )