Všeobecné pravidlá používania a obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb

Článok I
Všeobecné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom internetového portálu Enviroregister.sk je Branislav Brecik BBfitness, Laborecká 1887/37, 066 01 Humenné, IČO: 45 847 690, číslo živnostenského registra: 720-17362, Okresný úrad Humenné, (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorý je oprávnený poskytovať reklamné služby portálu podľa platnej ponuky.

 2. Pojem Reklamná služba zahŕňa následovné produkty Poskytovateľa:
  a) Pridanie do katalógu
  b) Banner

 3. Objednávateľ reklamnej služby (ďalej len "Objednávateľ") je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamnú službu na stránkach portálu.

 4. Tieto všeobecné pravidlá používania a obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb (ďalej len „PPaOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

Článok II
Objednávka reklamnej služby
 1. Objednávateľ môže objednať reklamnú službu na internetovom portáli prevádzkovateľa na základe písomnej objednávky prostredníctvom Kontaktného formulára alebo formulára Pridaj firmu (ďalej len „Objednávka“) a nadobúda právnu záväznosť okamihom písomného potvrdenia obidvomi stranami. Za písomný prejav vôle sa považuje úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 ZB. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 2. Doručená a potvrdená Objednávka sa na účely týchto PPaOP ďalej považuje za dohodu o zverejnení reklamnej služby (ďalej len „Zmluva“).

 3. Zmluva sa uzatvára na dobu kalendárnych mesiacov

 4. Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou Poskytovateľa a cenou reklamnej služby na základe platného cenníka Poskytovateľa (ďalej len „Cenník“).

 5. Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí Objednávateľ poskytnúť najneskôr 7 dní pred dátumom začiatku reklamnej služby alebo podľa dohody s Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený v prípade neštandartných reklamných formátov vykonať predchádzajúce schvaľovanie vizuálu a technických parametrov.

Článok III
Zodpovednosť za obsah reklamnej služby
 1. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku reklamnej služby a zaväzuje sa Poskytovateľovi nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku jej zverejnenia a porušenia povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, reklamu ako aj iných právnych predpisov.

 2. V prípade, že Objednávateľ dodáva Poskytovateľovi už vyhotovenú reklamnu službu na použitie, nezodpovedá Prevádzkovateľ za kvalitu a vyhotovenie reklamnej služby ako aj za jej vady vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality.

Článok IV
Súhlas so šírením reklamných prvkov
 1. Potvrdením Objednávky dáva Objednávateľ Poskytovateľovi súhlas so šírením reklamnej služby prostredníctvom internetu a potvrdzuje, že je nositeľom a oprávneným užívateľom všetkých práv výrobcu, autora, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe, a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného právneho subjektu.

 2. Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými súhlasmi tretích osôb (autorov) so zverejnením, rozširovaním, zmenou a zásahom reklamných prvkov a ostatnými súhlasmi potrebnými podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky na prezentáciu podkladov v rámci realizácie reklamnej služby na internetovom portáli Poskytovateľa podľa Objednávky.

 3. V prípade nepravdivosti údajov poskytnutých Objednávateľom je Objednávateľ zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce.

Článok V
Práva a povinnosti Poskytovateľa
 1. Poskytovateľ je povinný umožniť Objednávateľovi prístup ku všetkým reklamným službám za podmienok uvedených v týchto PPaOP.

 2. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených kategórií jednotlivých web stránok a negarantuje Objednávateľovi, že počas zmluvného vzťahu bude rozsah a obsah spoplatnených kategórií jednotlivých web stránok identický s rozsahom a obsahom, aký bol ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo ku dňu uzatvorenia ďalšej Zmluvy alebo dodatku.

 3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto PPaOP, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť. O tejto skutočnosti Poskytovateľ informuje Objednávateľa e-mailom.

 4. Poskytovateľ je oprávnený informovať Objednávateľa prostredníctvom e-mailu o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia poplatku na ďalšie obdobie trvania Zmluvy, o aktuálnych ponukách služieb, k čomu Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený Poskytovateľovi kedykoľvek odvolať.

 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytnutie reklamných služieb odmietnuť a od Zmluvy odstúpiť, ak:
  a) podklady reklamnej služby sú v rozpore so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, v rozpore s etickým kódexom reklamy a s dobrými mravmi prípadne ohrozujú verejný poriadok
  b) podklady reklamnej služby propagujú konkurenciu Poskytovateľa (súťažiteľa v hospodárskej súťaži) alebo smeruje po prekliku na internetové stránky takéhoto subjektu
  c) Poskytovateľ už má objednaný reklamný priestor špecifikovaný v objednávke iným Objednávateľom a tento nedoplní alebo nezmení objednávku ani po výzve Poskytovateľa podľa bodu tohto článku PPaOP
  d) podklady reklamnej služby nezodpovedajú technickým špecifikáciám Poskytovateľa alebo jeho záujmom
  e) podklady reklamnej služby nezodpovedajú skutočnosti vo vzťahu k predmetu činnosti firmy a prevádzkach firmy (údaje nekorešpondujú s údajmi v obchodnom registri alebo živnostenskom registri)
  f) cena reklamnej služby je nižšia než minimálna výška Objednávky

 6. V prípade rozporu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom o tom, či reklamná služba spĺňa niektorú z uvedených podmienok bodu 5. tohto článku, rozhoduje názor Poskytovateľa.

 7. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi odmietnutie reklamnej služby podľa bodu 5. tohto článku a to písomnou formou. Takéto oznámenie sa považuje za právny úkon okamžitého ukončenia platnosti Zmluvy a odstúpením od Zmluvy.

 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na okamžité odstúpenie od Zmluvy na reklamné služby poskytované zdarma. Takéto odstúpenie je povinný oznámiť Objednávateľovi e-mailovou poštou na kontakt uvedený v Zmluve.

Článok VI
Platobné podmienky
 1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za reklamnú službu (ďalej len „Cena") dohodnutú v Zmluve podľa aktuálneho platného Cenníka Poskytovateľa.

 2. Poskytovateľ po uzatvorení Zmluvy vystaví Objednávateľovi zálohovú faktúru vo výške Ceny. Po úhrade Ceny Poskytovateľ zašle Objednávateľovi faktúru - riadny daňový doklad.

 3. Faktúra je splatná najneskôr 7 dní pred dohodnutým dňom využitia služby, ak v Zmluve nie je dohodnutá iná splatnost a môže byť uhradená výhradne jednorázovým prevodom z účtu. Uhradením sa rozumie pripísanie sumy na účet Poskytovateľa.

 4. Poskytovateľ je oprávnený v prípade neuhradenia Ceny v súlade s predchádzajúcimi bodmi neumožniť Objednávatelovi prístup k dohodnutej reklamnej službe kým Objednávateľ svoje záväzky neuhradí. V prípade oneskorenej úhrady Poskytovateľ nie je povinný dobu dohodnutej reklamnej služby predĺžiť o dobu, po ktorú Objednávateľ neplnil platobné podmienky. Ak Objednávateľ svoj záväzok neuhradí do 2 dní od začatia zmluvného vzťahu využívania reklamnej služby, je Poskytovateľ oprávnený okamžite od Zmluvy odstúpiť a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej Ceny alebo jej pomernej časti. Objednávateľ zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade Prevádzkovateľovi vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť.

Článok VII
Reklamácie a storno zmluvy
 1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu u Poskytovateľa v lehote 14 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom kontaktného e-mailu Poskytovateľa. Objednávateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamácia a zároveň uviesť časové obdobie, počas ktorého sa vada vyskytla.

 2. Vadou sa pre účely týchto PPaOP rozumie nefunkčnosť zmluvných reklamných služieb trvajúcu dlhšie ako 72 po sebe nasledujúcich hodín, ak nie sú spôsobené dôvodmi uvedenými v článku V bod 3. a 5.

 3. Poskytovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 4. V prípade, ak je reklamácia Objednávateľa v súlade s bodom 2. opodstatnená, Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi zľavu formou predĺženia prístupu k reklamnej službe o dobu, počas ktorej Objednávateľ nemal v dôsledku vady prístup k reklamnej službe alebo formou dobropisu. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný Objednávateľa informovať.

 5. Objednávateľ je oprávnený Zmluvu zrušiť do 14 dní pred dohodnutým dňom sprístupnenia reklamnej služby zaplatením odstupného (storno poplatku) vo výške rovnajúcej sa 50% Ceny, alebo do 7 dní pred dohodnutým dňom sprístupnenia reklamnej služby zaplatením odstupného (storno poplatku) vo výške rovnajúcej sa 80% Ceny. Zmluva sa zrušuje keď Objednávateľ v uvedených lehotách písomne oznámi Poskytovateľovi, že svoje právo využíva a určené odstupné (storno poplatok) súčasne v uvedených lehotách zaplatí.

 6. Po uplynutí lehôt uvedených vyššie Objednávateľ nie je oprávnený Zmluvu zrušiť ani vypovedať.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
 1. Znenie týchto PPaOP je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Objednávateľ bol s nimi pri uzatvorení Zmluvy plne oboznámený a súhlasí s ich znením. Ustanovenia odlišne upravené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto PPaOP.

 2. Neplatnosť akejkoľvek časti Zmluvy alebo PPaOP, alebo prípadná obsahová neúplnosť nespôsobuje neplatnosť celej Zmluvy alebo PPaOP. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Zmluvy alebo PPaOP stanú po uzavretí zmluvy neúčinnými, zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy alebo PPaOP účinné.

 3. Tieto PPaOP ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadi právnymi predpismi SR a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Rozhodné právo pre dohodu o zverejnení reklamy je právo SR.

 4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP. Zmena alebo doplnenie PPaOP je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia PPaOP na internetovej adrese http://www.enviroregister.sk/pravidla-pouzivania.html

 5. Tieto PPaOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.03.2014

Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok je aktuálny Cenník reklamy.