Zásady spracovania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov vám poskytujeme nasledovné informácie o spracovaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“)Prevádzkovateľ a kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Branislav Brecik – BBfitness, Laborecká 1887/37, 066 01 Humenné, IČO: 45 847 690, zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Humenné, číslo živnostenského registra: 720-17362 (ďalej len „Prevádzkovateľ“. Prevádzkovateľ je zároveň aj zodpovedná osoba.)

Fyzická osoba

Fyzická osoba je podnikateľ, osoba oprávnená na posudkovú činnosť, zhotoviteľ dokumentácie a pod., ktorý v súlade s predmetom činnosti prevádzkovateľa poskytuje svoje služby (ďalej len „Zákazník“).

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov na účel priameho marketingu, pričom produktmi sú služby reklamného priestoru na produkte prevádzkovateľa – internetového katalógu www.enviroregister.sk

Právny základ spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov na účel predaja služieb je spracúvaním osobných údajov na účel plnenia zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pričom objednávka služby je predzmluvným vzťahom.

Podmienky pre uzatvorenie zmluvy je možné vykonať priamou on-line objednávkou, telefonickou objednávkou alebo objednávkou zaslanou poštou.

Spracovávané osobné údaje

Prevádzkovateľ spracováva tieto osobné údaje:
- identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa
- elektronické kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa, webové sídlo
- ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom (len pre služby v spoplatnenom režime): IČO, DIČ, číslo bankového účtu

Poskytovanie osobných údajov a dôsledky ich neposkytnutia

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou zákazníka. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nemôže zabezpečiť dodanie služby.
Spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu si zákazník zaistí v súlade s objednávkou ich sprístupnenie návštevníkom webového sídla prevádzkovateľa - www.enviroregister.sk
V prípade spracúvania osobných údajov zákazníka, tento môže kedykoľvek voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel priameho marketingu namietať.

Prístup k osobným údajom

Osobné údaje zákazníkov sú v súlade s objednávkou týchto osôb voľne sprístupnené návštevníkom webového sídla prevádzkovateľa - www.enviroregister.sk
Ďalšie osobné údaje zákazníkov môžu byť sprístupnené resp. poskytnuté oprávneným príjemcom, ktorí disponujú zákonným oprávnením (napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej moci a pod.)

Doba uchovávania osobných údajov po skončení účelu

Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.
Osobné údaje využívané na účel priameho marketingu sa v prípade námietok zákazníka v súlade s čl. 21 GDPR okamžite zlikvidujú. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 7 GDPR, osobné údaje dotknutej osoby budú bezodkladne zlikvidované.

Práva zákazníka

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má zákazník:
- právo na prístup k svojim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o ňom spracúvané osobné údaje,
- právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov,
- právo na opravu a aktualizáciu osobných údajov,
- právo na výmaz osobných údajov,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
webové sídlo: http://www.dataprotection.gov.sk/


Spôsob uplatnenie práv zákazníka

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má zákazník právo namietať uplatnenie práva žiadosťou zaslanou:
Elektronickou správou zaslanou na adresu: info@nviroregister.sk
Písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa, Branislav Brecik – BBfitness, Laborecká 1887/37, 066 01 Humenné

Obmedzenie práv dotknutej osoby

Práva zákazníka môžu byť obmedzené na základe práva SR pokiaľ bude rešpektovaná podstata základných ľudských práv a slobôd s cieľom zaistiť:
- bezpečnosť Slovenskej republiky,
- obranu Slovenskej republiky,
- verejný poriadok,
- plnenie úloh na účely trestného konania,
- iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EU alebo SR, najmä ich hospodársky záujem alebo finančný záujem vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
- ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
- predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
- monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
- ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
- uplatnenie právneho nároku,
- hospodársku mobilizáciu.