HES - COMGEO spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Email: hes-comgeo@hes-comgeo.sk
Web: www.hes-comgeo.sk
Telefón: +421 48 42 85 153
Región: stredoslovenský

Sme geologickou spoločnosťou pôsobiacou na slovenskom trhu od roku 1991. V rámci svojich aktivít sa zameriavame na ochranu a starostlivosť o životné prostredie a geologické práce.

Geologické práce:
· projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh,
· hydrogeologický prieskum,
· geologický prieskum životného prostredia,
· inžinierskogeologický prieskum,
· geologický výskum,
· ložiskový geologický prieskum,
· geochemické práce a geofyzikálne práce,
· monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
· sanácia geologického prostredia,
· sanácia environmentálnej záťaže,
· vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia,
· odborný geologický dohľad,
· vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku,
· výpočet zásob podzemných vôd,
· návrh ochranných pásiem vodárenských zdrojov,
· supervízna a konzultačná činnosť.

Životné prostredie:
· monitoring životného prostredia,
· posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA / SEA),
· vypracovanie odborných posudkov (EIA/SEA),
· environmentálny dozor stavebného dozoru,
· radónový prieskum,
· projektovanie revitalizácie poškodenej krajiny,
· prevencia závažných priemyselných havárií,
· manažment odpadového hospodárstva,
· nakladanie s nebezpečným odpadom,
· nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom,
· konzultačná a posudková činnosť v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Ekotechnika:
· akreditované odbery vzoriek pitnej vody, podzemnej vody a odpadovej vody,
· akreditované odbery vzoriek zemín a horninového prostredia,
· akreditované laboratórne skúšky,
· skúšky zdrojov podzemnej vody (hydrodynamické skúšky),
· výrobu a prenájom zariadení na čistenie a úpravu vody,
· technológie a technologické zariadenia pre sanáciu znečistených vôd,
· technológie a technologické zariadenia pre sanáciu znečistených zemín.

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb, prípadne máte ďalšie otázky? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať, radi ich zodpovieme.