EkoPro, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa:Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčín
Email: info@ekopro.sk
Web: www.ekopro.sk
Telefón: +421 32 652 2819
Región: Západoslovenský

Spoločnosť EkoPro, s.r.o. vznikla v roku 2007 so zameraním poskytovať prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia kvalitné a profesionálne služby v oblasti vykonávania meraní emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ostatných súvisiacich činností v oblasti ochrany ovzdušia a monitorovania a overovania emisií skleníkových plynov.

Poskytované služby:
» oprávnené merania emisií znečisťujúcich látok
» technologické merania emisií znečisťujúcich látok
» garančné merania účinnosti odlučovacích zariadení
» teplotechnické a vzduchotechnické merania, bilančné merania zariadení
» kalibrácie kontinuálnych emisných meracích prístrojov
» monitorovanie emisií skleníkových plynov
» meranie imisií a znečistenia pracovného ovzdušia
» prognózy znečistenia ovzdušia, rozptylové štúdie
» kontrola kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
» poradenstvo v oblasti legislatívy ochrany ovzdušia

Merania vykonáva kvalifikovaný personál s najmodernejšou meracou technikou, ktorá je pravidelne metrologicky overovaná a plní požiadavky referenčných metodík merania.