Dekonta Slovensko, spol. s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Odeská 49, 82106 Bratislava
Prevádzky: Bratislava, Ružomberok, Košice
Email: slovensko@dekonta.com
Web: www.dekontaslovenstko.sk
Telefón: +421 910 788 321
Región: Bratislava

Spoločnosť Dekonta Slovensko, spol. s.r.o. bola založená v roku 2004 a poskytuje služby v oblasti ochrany životného prostredia.

Ponuka komplexných služieb v oblasti:
» Geologický prieskum a sanácia
» Prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu
» Biodegradácia
» Čistenie odpadového vzduchu
» Ekologické audity

Kladieme dôraz na zabezpečenie kvality dodávaných služieb, minimalizáciu negatívnych dopadov ľudských aktivít na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.