DACTYL s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Šteruská cesta 3, 922 03 Vrbové
Email: info@dactyl.sk
Web: www.dactyl.sk
Telefón: +421 0905 501 482
Región: Západoslovenský

Spoločnosť DACTYL s.r.o. vznikla v roku 2009 ako prirodzené vyústenie dlhoročnej snahy o integráciu jednotlivých samostatných činností viacerých fyzických osôb (počítačové spracovanie údajov, technikov požiarnej ochrany, autorizovaných bezpečnostných technikov, odborných pracovníkov civilnej ochrany obyvateľstva, obrany, interných audítorov OHSAS v jeden synchrónny celok), poskytujúci dodávateľským spôsobom komplex služieb od poradenstva, cez edukačné aktivity, vypracovanie a aktualizáciu dokumentácií až po a vybavenie pracovísk bezpečnostným značením a vecnými prostriedkami požiarnej ochrany za primerané ceny, na celom území Slovenska.

Neoddeliteľnou súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou sú poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

V oblasti ochrany pred požiarmi poskytuje spoločnosť poradenstvo zamerané na ochranu majetku, osôb, zvierat a životného prostredia.

Civilná ochrana je v poradenstve hlavne zameraná na poskytovanie informácií pre obyvateľstvo, manažérov firiem či predstaviteľov obcí ako sa zachovať v prípade mimoriadnych udalostí a v prípade ohrozenia v dôsledku poruchy jadrového zariadenia, ukrytia a evakuácie obyvateľstva, prípadne pri živelných pohromách.

Ušetrite čas, peniaze a energiu. Nechajte Vaše starosti s BOZP, OPP a CO na nás.