Zodpovednosť za environmentálnu škodu

Komplexné služby v oblasti zodpovednosti prevádzkovateľov za poškodzovanie životného prostredia


ENVEX, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
Ložisková geológia, inžinierska geológia, environmentálna geológia, hydrogeologický prieskum, EIA, outsourcing v oblasti vodného a odpadového hospodárstva.
www.envex.sk


ERGONA, a.s., Tomášikova 23, 821 01 Bratislava
Kvalifikované služby v oblasti životného prostredia ( odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ovzdušie a vody, IPKZ, EIA, environmentálne škody).
www.ergona.sk


TE-SK, s.r.o., Ružindolská 14, 917 01 Trnava
Poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia - odpadové hospodárstvo, obaly, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, zodpovednosť za environmentálnu škodu.
www.tesk.sk


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
Komplexné služby v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, REACH, EIA, IPKZ, posudky, audit, zodpovednosť za škodu, certifikácia ISO, semináre
www.ekosplus.sk


EKOASPEKT s.r.o., Družstevná 587/22, Podolínec
Komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálny audit, zavedenie EMS systému, havarijná pripravenosť prevádzok.
www.ekoaspekt.sk


PolyStar, s.r.o., M.R.Štefánika 14, 942 01 Šurany
Zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, outsourcing envitonmentálneho manažmentu.
www.polystar.sk