Zodpovednosť za environmentálnu škodu

Komplexné služby v oblasti zodpovednosti prevádzkovateľov za poškodzovanie životného prostrediaStredoslovenský regiónDagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP, Kaspická č.4 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, environmentálny audit, posudky-odpady
www.varkolyova.sk


ENVEX, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
Ložisková geológia, inžinierska geológia, environmentálna geológia, hydrogeologický prieskum, EIA, outsourcing v oblasti vodného a odpadového hospodárstva.
www.envex.sk


EKOASPEKT s.r.o., Družstevná 587/22, Podolínec
Komplexné poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálny audit, zavedenie EMS systému, havarijná pripravenosť prevádzok.
www.ekoaspekt.sk