Zberné dvory

Vyhradený priestor, ktorý slúži pre občanov obce pri dodržaní stanovených podmienok na odovzdanie určených druhov odpadov


Verejnoprospešné služby Stupava, p.o., Dlhá 11/1248, 900 31 Stupava
Služby zberu a následného nakladania s komunálnym odpadom. Starostlivosť o mestskú zeleň, čistenie ulíc a chodníkov, odhŕňanie snehu a verejné osvetlenie.
www.vps-stupava.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.gemer.brantner.sk


SLUŽBA, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
Zber, odvoz a zhodnotenie / zneškodnenie komunálnych odpadov. Správa a údržba zelene a budov a športovísk mesta.
www.sluzba.stropkov.sk


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komplexné služby zberu a následného nakladania s komunálnym odpadom. Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev a údržba verejnej zelene.
www.t-t.sk


TSM Veľký Meder s.r.o., Nezábudková 1671/1, 932 01 Veľký Meder
Zber, odvoz, triedenie a likvidácia komunálneho odpadu „KO“, starostlivosť o mestskú zeleň, čistenie komunikácií a verejných priestranstiev.
www.tsm-vm.sk


Technické služby mesta Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno
Nakladanie s komunálnym odpadom, prevádzkovanie zberného dvora, správa a údržba verejnej zelene, údržba miestných komunikácií a osvetlenia.
www.tsbrezno.sk


Technické služby mesta Humenné, Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov, prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia, verejnej zelene a komunikácií.
www.tshe.sk


Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra
Komplené služby spojené so zberom, triedením, prepravou a znodnotením resp. zneškodnením komunálnych odpadov.
www.nks.sk


Technické služby Detva, s.r.o., Bottova 1272, 962 12 Detva
Zber komunálneho, triedeného a biologicky rozložiteľného odpadu, doprava / preprava materiálov, výkopové a zemné práce, údržba verejnej zelene.
www.tsdetva.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava, Brezovská 10, 907 01 Myjava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
Zber, preprava a zhodnotenie /zneškodnenie komunálneho odpadu, prevádzkovanie zberných dvorov, údržba komunikácií, legislatívne poradenstvo.
www.kosit.sk


Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, správa a údržba mestských priestorov, ciest a stavieb.
www.vpslm.sk


Technické služby mesta Galanta, lepku 1494/39, 924 01 Galanta
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve, starostlivosť o verejnú zeleň, správa a údržba verejného osvetlenia a komunikácií.
www.tsmg.sk


Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Komplexné služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, správa a údržba ciest, zelene, osvetlenia a cintorínov.
www.vpssnina.sk


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre komunálnu a podnikovú sféru v regióne Považskej Bystrice.
www.mgw.sk


Ekobard a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálneho odpadu a nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom v regióne Bardejov.
www.ekobardas.sk


OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti zberu, odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu pre komunálnu sféru a firmy.
www.olo.sk


Združenie obcí Rajecká dolina, Fučíkova 339/6, 015 01 Rajec
Zvoz, dotriedenie a spracovanie odpadov ako je sklo, papier, plast, nápojové kartóny, kovové obaly, elektroopad, drevené okná so sklom, drobný stavebný a objemný odpad.
www.zord.sk


Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta Prešov, prevádzkovanie zberných dvorov
www.tsmp.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mesta, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


Technické služby mesta Michalovce, Ul. partizánska 55, 071 01 Michalovce
Komplexné služby v nakladaní s komunálnymi odpadmi, prevádzkovanie skládky odpadov, správa a údržba miestných komunikácií, osvetlenia a verejných priestranstiev.
www.tazsmi.sk


Podnik technických služieb mesta, s.r.o., Športovcov 890, 020 01 Púchov
Komplexné služby v oblasti zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu pre komunálnu sféru a firmy. Správa a údržba parkov a zariadení mesta.
www.ptsmpu.sk


Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.poprad.brantner.sk


Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom
Komplexné služby v oblasti zberu, odvozu, triedenia komunálnych odpadov, prevádzkovanie zberného dvora, spracovanie BRKO, údržba zelene a komunikácií.
www.tsm.nove-mesto.sk


TEKOS spol. s r.o., Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky
Komplexné služby zberu a následného nakladania s komunálnym odpadom. Údržba ciest, mestskej zelene a verejného osvetlenia.
www.tekosmalacky.sk


Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre komunálnu a podnikovú sféru s celoštátnym pokrytím.
www.mariuspedersen.sk


MEPOS, s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec
Zber a preprava komunálnych a tekutých odpadov, prevádzkovanie zberného dvora, opravárenská činnosť.
www.meposlc.sk


EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, Popradská 677, 064 01 Stará Ľubovňa
Komplexné služby v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, správu mestských lesov a informačné aktivity.
www.ekos-sl.sk


Technické služby s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín
Čistenie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu, zabezpečovanie separovaného zberu druhotných surovín.
www.tsdk.sk


Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
Zber, odvoz a triedenie komunálneho odpadu, skládka komunálneho odpadu a kompostárne, údržba zelene a komunikácií.
www.tszm.sk