Zber a spracovanie elektroodpadu

Autorizované zariadenia na zber a spracovanie elektroodpadu, spracovateľské technológie


KOV-NZPÚ s.r.o., Hlavná 7, 076 02 Novosad
Zber, výkup a spracovanie: železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, staré vozidlá, autobatérie, papier, plasty, stavebné odpady. Likvidácia technologických celkov.
www.enviroregister.sk/kov-nzpu.html


EKOLAMP Slovakia, Turecká 37, 940 01 Nové Zámky
Komplexné služby kolektívnej organizácie s cieľom zabezpečenia plnenia povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení kategórie č.5 – osvetľovacie zariadenia.
www.ekolamp.sk


Enviropol s.r.o., organizačná zložka, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Špecializujeme sa na zber, triedenie a spracovanie elektorodpadou vlastnými spracovateľskými kapacitami na Slovensku a v Českej republike.
www.enviropol.sk


Temax spol. s r. o., Bratislavská 645, 911 05 Trenčín
Recyklácia a demontáže transformátorov, elektromotorov, káblov, železných hál, strojov a zariadení.
www.temax.sk


AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava
Zber, zvoz, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov, sanácia starých ekologických záťaží, environmentálne poradenstvo, skartácia dokumentov a dátových nosičov a iné
www.avesk.sk


ZEDKO, s.r.o., Zvolenská cesta 14A, 974 05 Banská Bystrica
Zber a spracovanie elektroodpadov, rafinácia drahých kovov, výkup kovových odpadov – železné a neželezné kovy, poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi.
www.zedko.sk


H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie 3, 040 12 Košice
Služby v oblasti zberu, prepravy a recyklácie elektroodpadu, plastov, železných a neželezných kovov, ako aj káblov pre podnikateľské subjekty, obce a obyvateľstvo.
www.heko.sk


Peter Bolek - EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
Zber a spracovanie elektroodpadov. Zber a spracovanie kuchynských a reštauračných odpadov.
www.ekoray.sk


enviTrans,s.r.o., Pod hájom 1090/66, 018 41 Dubnica nad Váhom
Nakladanie s odpadmi: kovy, plasty, papier. Legislatívny servis, čistenie ORL nádrží, čistenie priemyselných priestorov, čistenie a servis lapačov tuku, demolačné práce.
www.envitrans.sk


ElektroWaste s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, poradenstvo v oblasti nakladania s elektroodpadom.
www.elektrowaste.sk


YUROCK, s.r.o., J. A. Komenského 224, 935 41 Tekovské Lužany
Zber, preprava a spracovanie odpadov z elektrozariadení. Poradenská činnosť spojená s nakladaním s elektroodpadom.
www.yurock.weblahko.sk


REMAS Servis s.r.o., L. Fullu 7, 841 05 Bratislava
Spracovanie elektroodpadov, vypracovanie ekologických auditov, zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, outsourcing životného prostredia.
www.remas.sk


BOMAT s.r.o., 922 01 Veľké Orvište 380
Komplexné služby spojené so zberom a spracovaním elektroodpadov z obcí a firiem, poradenstvo v oblasti nakladania s elektroodpadmi.
www.bomat.sk


Drevoindustria Mechanik, s.r.o., Oceliarska 3, 010 97 Žilina
Výroba a montáž komplexných liniek pre spracovanie elektronického odpadu a šrotu a technológie na spracovanie komunálneho odpadu.
www.dimechanik.sk


ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
Zber, odvoz a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Spracovanie plastov na báze PP, PE, PS a ABS.
www.elektrorecykling.sk


Mgr. Tomáš SCHWARZ - KENVIS, Slobody 10, Topoľčany
Výkup – železného šrotu, farebných kovov a papiera. Zber – elektroodpadu, autobatérií a svietidiel.
www.kenvis.sk


SEWA, a.s., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava
SEWA je organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá od svojich členov zbiera a spracováva elektroodpad, elektrický odpad, batérie, obaly a neobalové výrobky.
www.sewa.sk


SLOVKOR-M, s.r.o., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Likvidácia dát pevných diskov s certifikátom priamo u zákazníka aj s odvozom elektroodpadu. Skartácia dokumentov.
www.likvidovanie-dat.sk


Denis Herák, SNP 261/35, 916 01 Stará Turá
Výkup a spracovanie odpadových káblov všetkých druhov a elektroodpadu.Výkup farebných kovov.
www.cableclean.webnode.sk


OFIR - JULIO TABI, s.r.o., 951 36 Lehota 460
Spracovávanie elektroodpadu. Partnerom poskytujeme kompletnú správu (outsourcing) odpadového hospodárstva. Bezpečná likvidácia dát drvením.
www.ofir.sk


Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 Liesek
Výkup železného šrotu a farebných kovov, zber a spracovanie starých vozidiel a elektroodpadov.
www.monso.sk