Zber a spracovanie elektroodpadu

Autorizované zariadenia na zber a spracovanie elektroodpadu, spracovateľské technológieVýchodoslovenský regiónKovozber, s.r.o., Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
Zber a výkup odpadov, spracovanie starých vozidiel a recyklácia kovových aj nekovových odpadov. Demolačné a demontážne práce.
www.kovozber.sk


EKOLAMP Slovakia, Turecká 37, 940 01 Nové Zámky
Komplexné služby kolektívnej organizácie s cieľom zabezpečenia plnenia povinností výrobcov a dovozcov elektrozariadení kategórie č.5 – osvetľovacie zariadenia.
www.ekolamp.sk


TAVAL, spol. s r.o., Ľubochnianska 2/A, 080 06 Prešov - Ľubotice
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, kde naša spoločnosť zabezpečuje kompletný a ucelený ekologický servis.
www.taval.sk


H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie 3, 040 12 Košice
Služby v oblasti zberu, prepravy a recyklácie elektroodpadu, plastov, železných a neželezných kovov, ako aj káblov pre podnikateľské subjekty, obce a obyvateľstvo.
www.heko.sk


Elwaste, s.r.o., Priemyselný park Šalgovík, 080 01 Prešov
Zber a nakladanie s elektroodpadom na celom územi SR. Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti životného prostredia.
www.elwaste.sk


Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ, Hlavná 7, 076 02 Novosad
Zber, výkup a spracovanie: železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, staré vozidlá, autobatérie, papier, plasty, stavebné odpady. Likvidácia technologických celkov.
www.enviroregister.sk/kov-nzpu.html