Zber a recyklácia stavebných odpadov

Zariadenia oprávnené na zber a recykláciu stavebných odpadov, recyklačné technológie na spracovanie stavebných odpadov


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


KOV-NZPÚ s.r.o., Hlavná 7, 076 02 Novosad
Zber, výkup a spracovanie: železný šrot, farebné kovy, elektroodpad, staré vozidlá, autobatérie, papier, plasty, stavebné odpady. Likvidácia technologických celkov.
www.enviroregister.sk/kov-nzpu.html


NOVEL, spol. s r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Demolačné a deštrukčné práce, demontáž technológií, recyklácia stavebných odpadov, zber a spracovanie kovových odpadov.
www.novel-sk.com


Rudolf Klokner - Klokner, Zborov 686, 08633 Zborov
Recyklácia stavebného odpadu, drobného stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vykonávanie činnosti na základe povolenia z obvodného úradu ŽP.
www.www.erso-zborov.webnode.sk


Ekopark, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Odvoz odpadov (stavebný, komunálny), prenájom kontajnerov - 4, 6, 9, 12 m3, likvidácia čiernych skládok, vypratávanie priestorov: byty, domy, pivnice, garáže.
www.doprava-zemneprace.sk


Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerpoprad.sk


ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Búracie, výkopové a zemné práce, recyklácia stavebných odpadov a predaj recyklátu vhodného na opätovné použitie v stavebníctve, zapožičiavanie kontajnerov a ich odvoz.
www.isospol.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mesta, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


Peter Sliva - PEMONT, Cerovská 103, 90081 Šenkvice
Odvoz stavebného a komunálneho odpadu kontajnermi. Zemné, výkopové, stavebné a búracie práce minibágrom. Vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov.
www.pemont.sk


Agroprodukt, s.r.o., 075 01 Veľký Ruskov 172
Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRO) zo stravovacích zariadení, zber a spracovanie stavebného odpadu.
www.agroproduktsro.sk


MBM-ARMO, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
Zber, preprava a recyklácia stavebných odpadov a ich ich spätné zabudovávanie do stavebných procesov.
www.mbmgroup.sk


DESTROY, s.r.o., Odborárska 52, 831 02 Bratislava
Demolačné práce priemyselných objektov, objektov občianskej vybavenosti a budov rôzneho rozsahu, zemné práce, recyklácia stavebnej suti.
www.destroy.sk


AA PLUS Slovakia s.r.o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava
Búracie a zemné práce, recyklácia stavebných odpadov, prenájom strojov a mechanizmov, stavebná činnosť.
www.aaps.sk


Ľubomír Húdik - HUDIKOP, Hlavná 398/33, 935 34 Veľký Ďur
Zhodnocovanie stavebných odpadov, demolačné, zemné a výkopové práce. Preprava sypkých materiálov.
www.hudikop.sk


PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
Služby spojené s búracími a demolačnými prácami, zemné a stavebné práce, recyklácia stavebného odpadu.
www.pemaxplus.sk


JOMA Skalica, s.r.o., Škarniclovská 107/14, 909 01 Skalica
Demolačné a demontážne práce. Zber, preprava a recyklácia stavebného odpadu. Stavebné a zemné práce.
www.jomaskalica.sk


GUTAMAX, s.r.o., Staničná 2963/34, 946 03 Kolárovo
Búracie práce a recyklácia stavebného materiálu, prenájom stavebných strojov, stavebná činnosť a rekonštrukcie.
www.gutamax.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Bratislava, Vietnamska 22, 821 04 Bratislava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta Prešov, prevádzkovanie zberných dvorov
www.tsmp.sk


BIDELNICA s.r.o., Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie
Recyklácia stavebných a demolačných odpadov a predaj stavebného recyklátu, zemné a demolačné práce, prevádzka skládky stavebného odpadu.
www.bidelnica.com


ROLTA, s.r.o., Staničná ulica 4181, 977 01 Brezno
Odvoz a recyklácia stavebného odpadu, demolačné práce, zemné práce, výroba drveného kameniva a štrkov, výroba hydraulických hadíc.
www.rolta.sk


CSM-STAV s.r.o., Priemyselná 91, 071 01 Michalovce
Recyklácia stavebných odpadov, demolačné a búracie práce, prenájom stavebnej mechanizácie, stavebná činnosť.
www.csm-stav.sk


Prima Slovakia s.r.o., Nová 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Demolačné a búracie práce. Výkopové a zemné práce. Recyklačné stredisko stavebného materiálu. Predajňa stavebnín.
www.primaslovakia.sk


PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Stavebné práce, búracie práce, recyklácia stavebných odpadov, prenájom stavebných strojov a mechanizmov.
www.prospect.sk


ERSON Recycling, s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín
Zber, preprava a recyklácia stavebných odpadov. Predaj recyklovaného materiálu. Demolačné práce. Výkopové a zemné práce.
www.erson.sk


Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice, Krivá 23, 040 01 Košice
Recyklácia stavebného odpadu, prevádzkovanie recyklačnej základne v Košiciach - Barci, realizácia železničných stavieb.
www.kds.sk


V&Z, s.r.o., 930 32 Macov 35
Demolačné práce, recyklácia stavebných odpadov a predaj recyklátov, zemné a výkopové práce, prenájom a odvoz kontajnerov.
www.vaz.sk


BONES SK, s.r.o., 038 41 Košťany nad Turcom 416
Zber, preprava a recyklácia stavebných odpadov. Demolačné práce. Zemné a sanačné práce.
www.bones.sk


Freibus SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2357, 955 01 Topoľčany
Zber, triedenie, preprava a zhromažďovanie stavebných odpadov a drobných stavebných odpadov. Prevádzkovanie zberného dvora na stavebné odpady.
www.freibus.sk