Zber komunálneho odpadu

Osoby oprávnené na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Bratislava, Vietnamska 22, 821 04 Bratislava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk


ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva a nakladaní s odpadmi pre firmy, komunálnu sféru a občana.
www.envigeos.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.brantnergemer.sk


Ekopark, s.r.o., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Odvoz odpadov (stavebný, komunálny), prenájom kontajnerov - 4, 6, 9, 12 m3, likvidácia čiernych skládok, vypratávanie priestorov: byty, domy, pivnice, garáže.
www.doprava-zemneprace.sk


Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerpoprad.sk


Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre komunálnu a privátnu sféru: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnernz.sk


VEPOS-SKALICA s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica
Zber a likvidácia odpadov i nebezpečných, recyklácia. Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi. Likvidáciu odpadov veľkoobjemovými kontejnermi.
www.vepos.sk


Fúra s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber a preprava odpadov, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, legislatívne poradenstvo.
www.fura.sk


Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra
Komplené služby spojené so zberom, triedením, prepravou a znodnotením resp. zneškodnením komunálnych odpadov.
www.nks.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


Technické služby mesta Prešov, a.s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta Prešov, prevádzkovanie zberných dvorov
www.tsmp.sk


Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre komunálnu a podnikovú sféru s celoštátnym pokrytím.
www.mariuspedersen.sk


Združenie HONT s.r.o., Okružná 212, Dudince
Zber a uloženie komunálneho odpadu.


BRANTNER Slovakia s.r.o. - Myjava, Brezovská 10, 907 01 Myjava
Komplexné služby pre mestá, obce a firmy - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.
www.brantnerslovakia.sk