Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.


Enviroregister.sk

Adresa: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Email: sekretariat@vsr.sk
Web: www.vsr.sk
Telefón: +421 44 4331 621
Región: Stredoslovenský

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. bola založená v roku 2006 a poskytuje služby v oblasti výroby a distribúcia pitnej vody a odvádzaní a čistení odpadovej vody pre región dolného Liptova.

V oblasti odkanalizovania spoločnosť poskytuje služby:
* Čistenie kanalizácie
* Čistenie kanalizačných vpustí pre správcov kanalizácií
* Vývoz žúmp
* Vytýčenie trás kanalizácie
* Dodávka a montáž kanalizačných prípojok
* Čistenie nádrží a šácht