Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: V.Tvrdého 23, 010 01 Žilina
Email: vibroakustika@vibroakustika.sk
Web: www.vibroakustika.sk
Telefón: +421 417 247 026, 0903 307 616
Región: stredoslovenský

Meranie a monitoring hluku vibrácií a technickej seizmicity
Vykonávame meranie emisií hluku a vibrácií v životnom prostredí a meranie expozície hluku a vibrácií prenášaných na ruky a na celé telo v pracovnom prostredí, vyhodnocovanie meraní a zhotovovanie protokolov z meraní. Vykonávame krátkodobý a dlhodobý monitoring hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí s online prenosom a prezentáciou nameraných údajov z miesta trvalého monitoringu na web.

Stavebná akustika, technické zariadenie budov a akustický výkon
Vykonávame meranie a určovanie akustických vlastností priestorov, budov, stavebných konštrukcií a protihlukových kabín, meranie času dozvuku, určovanie krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti v budovách, stavebných konštrukciách a určovanie stupňa izolácie akustického tlaku meraním hladín akustického tlaku. Meranie hladín hluku v budovách spôsobeného technickými zariadeniami budov. Určovanie hladín akustického výkonu a akustickej energie zdrojov hluku.

Bariéry a zásteny, akustické vlastnosti ciest a dopravné stroje
Vykonávame meranie vloženého útlmu vonkajších protihlukových bariér všetkých typov na mieste trvalého uloženia, stanovovanie útlmu zvuku odstrániteľnej zásteny na mieste uloženia. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti a zvukovej pohltivosti protihlukových bariér. Meranie akustických vlastností ciest, meranie vplyvu povrchu vozoviek na dopravný hluk a meranie hladín hluku a vibrácií v interiéry a exteriéry cestných a koľajových vozidiel.

Vibroakustické meranie a diagnostika strojov
Vykonávame meranie efektívnej hodnoty rýchlosti, zrýchlenia a výchylky vibrácií v budovách, konštrukciách a na zariadeniach v budovách a ich vplyv na konštrukciu budov a vplyv na citlivosť zariadení v budovách. Vykonávame akustický a vibračný monitoring a diagnostiku a hodnotenie strojov a zariadení.

Strategické hlukové mapy, akčné plány a návrh protihlukových opatrení
Vykonávame určovanie vlastností zvukového poľa grafickou vizualizáciou hladín akustického tlaku programom CadnaA v modeloch kalibrovaných meraním v reálnom prostredí, návrhy protihlukových opatrení v okolí pozemných komunikácií, železničných dráh a stacionárnych zdrojov hluku. Vypracovávame strategické hlukové mapy a akčné plány ochrany pred hlukom v zmysle SMERNICE 2002/49/EC EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku a v zmysle Zákona č. 2/2005 Z. z.. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Technické posudky, protihlukové a anitvibračné opatrenia
Vykonávame rôzne technické posudky a technickú diagnostiku v oblasti hluku, vibrácií a technickej seizmicity v zmysle platných noriem a legislatívy. Realizujeme návrhy, výrobu a montáž protihlukových a antivibračných opatrení.