Termovízne meranie

Bezkontaktné a nedeštruktívne meranie objektu, pomocou ktorého je možné sledovať teplotný obraz a teplotné rozdiely na povrchu skúmaného telesa.


Apertis, s.r.o., V.P.Tótha 17, 960 01, Zvolen
Návrhy tepelných zdrojov, poradenstvo v oblasti energetiky a technológií, termografické meranie, energetický audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti.
www.apertis.eu


PARTNER SERVICES, s.r.o., Mýtna 31, 902 01 Pezinok
Energetická certifikácia budov, termovízia, poradenstvo v „malej energetike“, revízie plynových rozvodov a tlakových zariadení, energetiký audit budov a technológií.
www.malaenergetika.sk


energium s.r.o., Topoľčianska 5, 851 05 Bratislava
Energetické audity pre podniky a budovy, monitorovanie efektívnosti, termovízia, energetické poradenstvo, pasportizácia nehnuteľnosti.
www.energium.sk


TEMPEST – HOLD, s.r.o., Gen. Svobodu 766/9, 958 01, Partizánske
Termovízne merania, energetický audit budov, energetický certifikát budov, energetické poradenstvo, predaj ekologických náterových hmôt a stavebných materiálov.
www.tempest-hold.sk


EDISON, s.r.o., Sady Cyrila a Metoda 20/21, 018 51 Nová Dubnica
Projektová príprava stavby, stavebný dozor, termovízne merania, energetický certifikát, stavbyvedúci a realizácia prác.
www.edisonsro.sk


DEKPROJEKT SR s.r.o., Kamenná 6, 010 01 Žilina
Energetika stavieb, inšpekcia nehnuteľností NEMOPAS, termovízne meranie, posudková a projekčná činnosť, akustické štúdie, oslnenie a osvetlenie
atelier-dek.sk


Nexus Plus s.r.o., Nám. priateľstva 2172/33, 929 01 Dunajská Streda
Vykonávame vibrodiagnostické merania na rotačných strojoch, termovízne merania na zariadeniach a budovách, nedeštruktívne ultrazvukové meranie hrúbky materiálu.
www.nexusplus.sk


PRIVILEG.SK, s.r.o., Veterná ulica 2283/43, 931 01 Šamorín
Projekčná činnosť, energetická certifikácia budov, termovízia a diagnostika stavieb, dotačný manažment.
www.privileg.sk


Boris Pastorek - Servis Profi, Žilinská 22/1, 921 01 Piešťany
Energetický audit, termovízne merania, meranie intenzity osvetlenia, energetický manažment, meranie CO2 v ovzduší, revízie elektrických zariadení.
www.servisprofi.sk


CityEnergy s.r.o., Strojárenská 1061/3, 040 01 Košice
Implementácie energetického manažmentu, projektov EPC (Energy Performance Contracting), energetických auditov ako aj komplexného energetického poradenstva.
www.cityenergy.sk


DELWAY s.r.o., Slávkovská 1809/25F, 060 01 Kežmarok
Primárnou činnosťou spoločnosti je vypracovanie energetických certifikátov, projektových energetických hodnotení a energetických auditov
www.delway.sk


ENERGOCERT GROUP s.r.o., Zvolenská cesta 25, 97405 Banská Bystrica
Energetické hodnotenie, energetický audit, energetická certifikácia, termovízna analýza, projekčná činnosť.
www.energocert.sk


e-Dome a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Garantovaná energetická služba, energetický manažment a monitoring, expertné služby - energetický audit, termografia, stavebná fyzika, svetlotechnika a posudky a iné.
www.e-dome.sk


RELIEN, s.r.o., Pri plynárni 18, 040 01 Košice
Energetický audit, energetický certifikát, energetický manažment, termovízia, technické zariadenia budov, obnova budov
www.relien.sk


I-sys s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Projektová podpora a poradenstvo, termovízne merania a energetické audity, dodanie komplexnej projektovej dokumentácie izolácii.
www.i-sys.sk


MCH dozoring s.r.o., O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín
Poskytujeme služby termovízie špičkovým zariadením pre stavby, inštalácie, priemysel a energetiku.
www.mchdozoring.sk


M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Vypracovanie projektových dokumentácií vrátane architektonických štúdií, energetické certifikáty a termovízne merania.
www.mhproject.sk


RENAK, s.r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava
Odborné posudky (svetlo, teplo, akustika), projekčná činnosť, energetická certifikácia budov, energetické audity, termovízia, poradenstvo v stavebníctve.
www.renak.sk


TWG-energo, s.r.o., Karola Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina
Vypracovanie energetického certifikátu budovy, termovízne merania s odborne vyškoleným personálom a kalibrovanými kamerami.
www.energetickecertifikaty.sk


SMARTES s.r.o., Kapitulská 463/21, 91701 Trnava
Riadenie energetických investícií, energetické audity, energetický manažment budov, energetické poradenstvo, expertné posudky a analýzy v oblasti stavebnej fyziky.
www.smartes.sk


KRMA, s.r.o., Lietavská 7, 851 06 Bratislava
Komplexné služby spojené s termovíznym meraním budov na zistenie nedostatkov v tepelnej izolácii muriva, potrubí a inštalácií.
www.termoaudit.sk


TERMO ENERGIA Ing. Ivan Koreň, Hájnická 61, 962 31 Sliač
Služby v oblasti energetického poradenstva: energetický certifikát budovy, energetický audit, termovízne meranie
www.termoenergia.eu


ECO-LOGIC s.r.o., Krátka 4, 903 01 Senec
Garantovaná energetická služba, svetelno-technická štúdia, energetický audit osvetlenia, termoaudit - termovízne meranie, projekčná činnosť.
www.ecologic.sk


STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava
Vypracovávanie posudkov z oblasti stavebnej fyziky, energetická certifikácia budov, termovízia a projektové činnosti, predaj výpočtovej techniky a softvéru.
www.stasys.sk


SADRO s.r.o., Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica
Poskytujeme komplexné služby spojené s termovíznym meraním stavieb podľa požiadaviek zákazníka.
www.sadro.sk