Termovízne meranie

Bezkontaktné a nedeštruktívne meranie objektu, pomocou ktorého je možné sledovať teplotný obraz a teplotné rozdiely na povrchu skúmaného telesa.


Apertis, s.r.o., V.P.Tótha 17, 960 01, Zvolen
Návrhy tepelných zdrojov, poradenstvo v oblasti energetiky a technológií, termografické meranie, energetický audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti.
www.apertis.eu


PARTNER SERVICES, s.r.o., Mýtna 31, 902 01 Pezinok
Energetická certifikácia budov, termovízia, poradenstvo v „malej energetike“, revízie plynových rozvodov a tlakových zariadení, energetiký audit budov a technológií.
www.malaenergetika.sk


energium s.r.o., Topoľčianska 5, 851 05 Bratislava
Energetické audity pre podniky a budovy, monitorovanie efektívnosti, termovízia, energetické poradenstvo, pasportizácia nehnuteľnosti.
www.energium.sk


TEMPEST – HOLD, s.r.o., Gen. Svobodu 766/9, 958 01, Partizánske
Termovízne merania, energetický audit budov, energetický certifikát budov, energetické poradenstvo, predaj ekologických náterových hmôt a stavebných materiálov.
www.tempest-hold.sk


EDISON, s.r.o., Sady Cyrila a Metoda 20/21, 018 51 Nová Dubnica
Projektová príprava stavby, stavebný dozor, termovízne merania, energetický certifikát, stavbyvedúci a realizácia prác.
www.edisonsro.sk


DEKPROJEKT SR s.r.o., Kamenná 6, 010 01 Žilina
Energetika stavieb, inšpekcia nehnuteľností NEMOPAS, termovízne meranie, posudková a projekčná činnosť, akustické štúdie, oslnenie a osvetlenie
atelier-dek.sk


Nexus Plus s.r.o., Nám. priateľstva 2172/33, 929 01 Dunajská Streda
Vykonávame vibrodiagnostické merania na rotačných strojoch, termovízne merania na zariadeniach a budovách, nedeštruktívne ultrazvukové meranie hrúbky materiálu.
www.nexusplus.sk


PRIVILEG.SK, s.r.o., Veterná ulica 2283/43, 931 01 Šamorín
Projekčná činnosť, energetická certifikácia budov, termovízia a diagnostika stavieb, dotačný manažment.
www.privileg.sk


CityEnergy s.r.o., Strojárenská 1061/3, 040 01 Košice
Implementácie energetického manažmentu, projektov EPC (Energy Performance Contracting), energetických auditov ako aj komplexného energetického poradenstva.
www.cityenergy.sk


DELWAY s.r.o., Slávkovská 1809/25F, 060 01 Kežmarok
Primárnou činnosťou spoločnosti je vypracovanie energetických certifikátov, projektových energetických hodnotení a energetických auditov
www.delway.sk


ENERGOCERT GROUP s.r.o., Zvolenská cesta 25, 97405 Banská Bystrica
Energetické hodnotenie, energetický audit, energetická certifikácia, termovízna analýza, projekčná činnosť.
www.energocert.sk


e-Dome a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Garantovaná energetická služba, energetický manažment a monitoring, expertné služby - energetický audit, termografia, stavebná fyzika, svetlotechnika a posudky a iné.
www.e-dome.sk


RELIEN, s.r.o., Pri plynárni 18, 040 01 Košice
Energetický audit, energetický certifikát, energetický manažment, termovízia, technické zariadenia budov, obnova budov
www.relien.sk


Loira s.r.o., P.O.Hviezdoslava 2159/2, 955 01 Topoľčany
Optimalizáciu energetického hospodárstva: energetický certifikát budovy, energetický audit, termovízne meranie.
www.loira.sk


I-sys s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
Projektová podpora a poradenstvo, termovízne merania a energetické audity, dodanie komplexnej projektovej dokumentácie izolácii.
www.i-sys.sk


MCH dozoring s.r.o., O.Meszároša 740/10, 013 03 Varín
Poskytujeme služby termovízie špičkovým zariadením pre stavby, inštalácie, priemysel a energetiku.
www.mchdozoring.sk


M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Vypracovanie projektových dokumentácií vrátane architektonických štúdií, energetické certifikáty a termovízne merania.
www.mhproject.sk


Ing.Juraj Platko, Dilongova 6, 080 01 Prešov
Energetický certifikát, energetický audit, energetický posudok, termovízne meranie, projektové energetické hodnotenie.
www.certifikaciabudovy.sk


RENAK, s.r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava
Odborné posudky (svetlo, teplo, akustika), projekčná činnosť, energetická certifikácia budov, energetické audity, termovízia, poradenstvo v stavebníctve.
www.renak.sk


ENVEA, s.r.o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava
Energetické hodnotenie, energetický certifikát, energetický audit, požiarná ochrana, projekčná činnosť, statika stavieb.
www.envea.sk


TWG-energo, s.r.o., Karola Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina
Vypracovanie energetického certifikátu budovy, termovízne merania s odborne vyškoleným personálom a kalibrovanými kamerami.
www.energetickecertifikaty.sk


KRMA, s.r.o., Lietavská 7, 851 06 Bratislava
Komplexné služby spojené s termovíznym meraním budov na zistenie nedostatkov v tepelnej izolácii muriva, potrubí a inštalácií.
www.termoaudit.sk


TERMO ENERGIA Ing. Ivan Koreň, Hájnická 61, 962 31 Sliač
Služby v oblasti energetického poradenstva: energetický certifikát budovy, energetický audit, termovízne meranie
www.termoenergia.eu


ECO-LOGIC s.r.o., Krátka 4, 903 01 Senec
Garantovaná energetická služba, svetelno-technická štúdia, energetický audit osvetlenia, termoaudit - termovízne meranie, projekčná činnosť.
www.ecologic.sk


STASYS, spol. s r.o., Tamaškovičova 14, 917 01 Trnava
Vypracovávanie posudkov z oblasti stavebnej fyziky, energetická certifikácia budov, termovízia a projektové činnosti, predaj výpočtovej techniky a softvéru.
www.stasys.sk


SADRO s.r.o., Orlové 281, 017 01 Považská Bystrica
Poskytujeme komplexné služby spojené s termovíznym meraním stavieb podľa požiadaviek zákazníka.
www.sadro.sk