Technik požiarnej ochrany

Služby spojené s plnením vybraných povinnosti firiem v oblasti ochrany pred požiarmi vrátane školení požiarnej ochrany a vypracovania dokumentácie ochrany pred požiarmi.


JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, 911 01 Trenčín
Vzdelávanie zamestnancov z BOZP a OPP, kompletné služby dodávateľským spôsobom pre BOZP a OPP, spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP a OPP.
www.juma.sk


Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS, Turčianske Klačany 230, 038 61 Vrútky
Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, kontrolný technik PHV a PV, preventivár obce, protipožiarne hliadky
www.devilservis.eu


ZP projekt, s.r.o., Duklianska 642/11, 089 01 Svidník
Technik požiarnej ochrany, vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, predaj a kontrola hasiacich prístrojov.
www.zpprojekt.sk


Projekty PO, s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Štefánikova trieda 37, Nitra
Špecialista a technik PO, dokumentácia BOZP a PO, autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor BOZP na stavenisku, prevencia závažných priemyselných havárií, CO.
www.projektypo.sk


Eurohas Consulting s.r.o., Strojárenská 5, 040 01 Košice
Služby a tovary v oblastiach: požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarne zariadenia, vyhradené technické zariadenia.
www.eurohas.com


FIREcontrol s.r.o., Táborská 6, 821 04 Bratislava
Technik požiarnej ochrany, špecialista požiarnej ochrany, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba, hasiace prístroje.
www.firecontrol.sk


Fire Center s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica
Odborná príprava a služba: technika a špecialistu požiarnej ochrany, preventivár požiarnej ochrany obce, spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.
www.firecenter.sk


Tomáš Pokorný - Firemax, Sv. Anny 148/17, 020 61 Lednické Rovne
Bezpečnostno-technická služba, koordinátor BOZP na stavenisku, technik požiarnej ochrany, kontrola detských ihrísk, kontroly hasiacich prístrojov.
www.firemax.sk


ATH-PO s.r.o., Strojnícka 9, 080 06 Prešov
Bezpečnostno-technická služba, technik a špecialista požiarnej ochrany, školenia BOZP a PO, civilná ochrana, revízie hasiacich prístrojov a kontrola hydrantovej siete.
www.athpo.sk


Lucia Fusková, Zelenečská 103, 917 02 Trnava
Poskytujeme komplexné služby: bezpečnostný technik, požiarny technik, koordinátor bezpečnosti na stavbe.
www.technicka.sk


Ing. Radoslav Lyžičiar – BEZPO, Plk. Prvoniča 4, 841 06 Bratislava
Bezpečnostný technik, požiarný technik, školenie o ochrane pred požiarmi, dokumenty a predpisy bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.
www.bezpo.sk


DACTYL s.r.o., Šteruská cesta 3, 922 03 Vrbové
Komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.
www.dactyl.sk


Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia, ul. Školská 244, 029 43 Zubrohlava
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, civilná ochrana, predaj hasiacích prístrojov a požiarných hydrantov.
www.lb-prevencia.sk


MATTA s.r.o., 094 21 Poša 169
Bezpečnostno-technická služba, technik požiarnej ochrany, predaj hasiacich prístrojov, piktogramov a protipožiarného zariadenia, poradenská činnos BOZP a OPP.
www.mattasro.sk


COUPE INVEST, s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Kompletné poradenstvo týkajúce sa ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a závažných priemyselných havárií.
www.coupeinvest.sk


FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin
Služby technika požiarnej ochrany, technika bezpečnosti práce, kontroly požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov, výstroj a výzbroj pre hasičské a záchranné jednotky.
www.florianshop.sk


Archers s.r.o., Edelényska 1991/44, 048 01 Rožňava
Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb, služby špecialistu požiarnej ochrany ako aj technika požiarnej ochrany.
www.poziarnik.eu


BTS s.r.o., ČSA 1852/6, 026 01 Dolný Kubín
Služby a riešenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a zdravotného dohľadu pre zamestnancov.
www.vzdelavanieorava.sk/bezpecnostno-technicka-sluzba/


Auto betes, s.r.o., Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava
Kompletné služby: Bezpečnostno-technická služba, technik požiarnej ochrany, školenia vodičov.
www.autobetes.sk


Haspo.sk s.r.o., Severné nábrežie 29, 040 01 Košice
Poskytujeme komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany , BOZP a pracovnej zdravotnej služby. Sme predajcom kompletného sortimentu z oblasti požiarnej techniky.
www.haspo.sk