Technik požiarnej ochrany

Služby spojené s plnením vybraných povinnosti firiem v oblasti ochrany pred požiarmi vrátane školení požiarnej ochrany a vypracovania dokumentácie ochrany pred požiarmi.Východoslovenský regiónEurohas Consulting s.r.o., Strojárenská 5, 040 01 Košice
Služby a tovary v oblastiach: požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarne zariadenia, vyhradené technické zariadenia.
www.eurohas.com


MATTA s.r.o., 094 21 Poša 169
Bezpečnostno-technická služba, technik požiarnej ochrany, predaj hasiacich prístrojov, piktogramov a protipožiarného zariadenia, poradenská činnos BOZP a OPP.
www.mattasro.sk


ATH-PO s.r.o., Strojnícka 9, 080 06 Prešov
Bezpečnostno-technická služba, technik a špecialista požiarnej ochrany, školenia BOZP a PO, civilná ochrana, revízie hasiacich prístrojov a kontrola hydrantovej siete.
www.athpo.sk


Haspo.sk s.r.o., Severné nábrežie 29, 040 01 Košice
Poskytujeme komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany , BOZP a pracovnej zdravotnej služby. Sme predajcom kompletného sortimentu z oblasti požiarnej techniky.
www.haspo.sk


Archers s.r.o., Edelényska 1991/44, 048 01 Rožňava
Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb, služby špecialistu požiarnej ochrany ako aj technika požiarnej ochrany.
www.poziarnik.eu


ZP projekt, s.r.o., Duklianska 642/11, 089 01 Svidník
Technik požiarnej ochrany, vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, predaj a kontrola hasiacich prístrojov.
www.zpprojekt.sk