Studne

Vypracovanie projektu, hydrogeologické posúdenie a realizácia, opravy a čistenie jestvujúcich studní a vrtov


Peter Ladniak, 027 44 Štefanov nad Oravou 162
Odborné poradenstvo a komplexné služby spojené s budovaním studni vrátane projektovej dokumentácie. Vodné čerpadlá a tepelné čerpadlá.
www.vrtaniestudni.sk


VIJA PLUS, s.r.o., 900 46 Most pri Bratislave 367
Spoločnosť pôsobí v oblasti vŕtania a narážania studní, servise čerpacej techniky v Bratislavskom kraji.
www.vija.sk


MQM stavebno obchodná spoločnosť s.r.o., M.R.Štefánika 911/53, 962 12 Detva
Práce spojené s vŕtaním studní, hľadanie vody, hydrogeologické prieskumy, zemné a výkopové práce, demolačné a búracie práce.
www.vrtaniestudni.biz


GEOTRANS PREŠOV s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, rozbory vody, radónový prieskum, monitoring skládky odpadov, vrtné práce.
www.geotrans.sk


MARPAL s.r.o., Štúrova 1211/63, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zaoberáme sa vŕtaním stavebných vrtov, studní a vrtov na tepelné čerpadlá. Vykonávame zemné a výkopové práce a demolačné práce rôzneho druhu.
www.vrtaniestudni.eu


Martin Kotris – VLASTNA STUDNA, Hlavná 63, 900 41 Rovinka
Prevádzame vŕtanie, prehĺbovanie studní, vŕtanie vsakov na odvod prebytočnej vody a taktiež realizujeme prieskumné vrty.
www.vlastnastudna.sk


STUDNE s.r.o., 919 24 Križovany nad Dudváhom 404
Poskytované služby: určenie vhodného miesta vrtu, vŕtanie a prehlbovanie studní, vrty pre tepelné čerpadlá, vypracovanie projektu a protokolu o realizácii studne.
www.studneslovak.sk


VRTY, s.r.o., Trenčianska 62, 941 41 Nemšová
Služby v oblasti vrtov a realizácie vrtaných studní. Vŕtanie a regenerácia studní, odpieskovanie studní, čistenie vodovodného potrubia.
www.vrtypatka.sk


Geoground s.r.o., Rudohorska 33, 97411 Banska Bystrica
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, environmentálny prieskum, realizácia studní, sanácia geologického prostredia.
www.geoground.net


Mgr. Ivan Šebesta, Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava
Vŕtanie a budovanie studní, vrty pre tepelné čerpadlo, rozbor vody. Hydrogeologický prieskum a hydrogeologický posudok.
geoseb.homewinery.sk


AQUAvrt, s.r.o., MDŽ 4, 962 31 Sliač
Vŕtanie studní, vrty pre tepelné čerpadlá, prehlbovanie kopaných studní, vrtné práce pre geologický a hydrogeologický prieskum.
www.aquavrt.sk


Tomáš Dobrucký - DOTO, 925 92 Kajal 526
Vykonávame: vŕtanie studní, prehlbovanie studní, čistenie studní, istenie vŕtaných studní, zemné práce, geologický prieskum.
www.studne-galanta.sk


GEODOS s.r.o., Partizánska 115, 053 15 Hrabušice
Sme firma zaoberajúca sa vrtaním studní, čistením už zhotovených studní vŕtaných ako aj kopaných a zhotovujeme vrty pre tepelné čerpadla.
www.vrtaniestudni.webnode.sk


HAVLAS, s.r.o., Mierová 669/5, 942 01 Šurany
Zaoberáme sa komplexnými službami spojenými s vŕtaním studní a pretláčaním otvorov pod cesty, koľaje, trávniky a pod.
studne-pretlacanie.webnode.sk


Milan Dupkala, 023 41 Nesluša 215
Vyhľadávanie zdrojov pitnej vody. Kompletné služby v oblasti vrtných prác - vrtanie studní, geologické vrty.
www.studnedupkala.sk


INGNAR s.r.o., Ruská Nová Ves 258, 080 05 Prešov
Ponúkame služby: kopanie a vŕtanie studní, hľadanie vody prútikarom, zemné práce, tepelné čerpadlá.
www.studnevychod.sk


FH STAV s.r.o., Mierová 620/11, 925 21 Sládkovičovo
Naša spoločnosť zabezpečuje: vŕtanie studní, vrty pre tepelné čerpadlá, čistenie studní a vrtov, prehlbovanie studní a vrtov.
www.lacnavoda.sk


JURLA VRT s.r.o., ul.Bardejovská (pod nadjazdom), 080 01 Prešov
Vŕtame studne v rámci celého Východného Slovenska. Pracujeme celoročne, vŕtame do skalného podložia, v zúžených aj ťažko dostupných terénoch.
www.vrtaniestudni-vychod.sk


Hydrostatik, s.r.o., 023 41 Nesluša 1177
Poskytujeme svoje služby v oblasti geologických vrtov, vŕtaných studní alebo tepelných čerpadiel klientom po celom Slovensku.
www.hydrostatik.sk


Peter Košík - Vŕtanie studní, 972 21 Nitrianske Sučany 208
Služby spojené s vŕtaním studní, čistenie a prehĺbovanie studní, vŕtanie pilótov, injektážne vrty, vodné a tepelné čerpadlá.
www.studnekosik.sk


Andrej Alföldy ALFO, Za koníčkom 1339/3, 902 01 Pezinok
Ručný výkop studní, ich prehlbovanie, čistenie studní. Výroba a predaj studňových falcových skruží.
www.kopanie-studni.sk


PERÚTKA s.r.o., Bilikova 11, 841 01 Bratislava
Komplexné služby spojené s budovaním a čistením studni, odbery a analýzy vôd, čerpacie skúšky, hydrogeologické práce.
www.perutka.sk


Kamil Kutšinský, Mukačevská 15, 080 01 Prešov
Komplexné služby spojené s výstavbou studne, zemné a výkopové práce, stavebná činnosť.
www.kopanie-studni.net


Mgr. Branislav Zadňančin - ZEMEVRT, 015 01 Ďurčiná 319
Komplexné služby spojené s výstavbou studne vrátane vyhodnotenie konkrétnej lokality vzhľadom na výdatnosť zdroja.
www.zemevrt.sk


TOP DRILL, s.r.o., 924 01 Gáň 266
Vrtanie studní, čistenie studní, prieskumné a vrty pre tepelné čerpadlá. Poradenstvo spojené s oblasťou činnosti.
www.studnecemez.sk


Dušan Bubla, 956 12 Preselany 39
Ponúkame naše služby od poradenstva, cez dovoz skruží na miesto výkopu až po vykopanie samotnej studne.
www.kopaniestudni.eu


GEOSPEKTRUM s.r.o., Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
Hydrogeologický prieskum, posudky pre ČOV, budovanie studní, pozorovacích vrtov, vodné zdroje, geotermálna energia,ochranné pásma, monitoring kvality a kvantity.
www.geospektrum.sk


Peter Kuric, Piešt II 154, 962 12 Detva
Ponúkame profesionálne služby v oblasti studniarskych prác a zemných prác s tým spojených a to v rámci celého Slovenska. Výkopové práce.
www.vrtaniestudni-kuric.sk


AG audit, s.r.o., Hraničná 17, 82105 Bratislava
Inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, geologické práce, technické práce pre geológiu - vrtné práce.
www.agaudit.sk


MM studne, s.r.o., 956 08 Horné Obdokovce 297
Ručné kopanie studní, prehĺbovanie studní, čistenie studní (manuálne vybratie nánosu z dna studne, čistenie a dezinfekcia stien studne), meranie prítoku v studni.
www.mmstudne.sk