Spracovanie použitého kuchynského oleja

Subjekty oprávnené na zbera spracovanie použitého kuchynského oleja


ESPIK Group s.r.o., 065 43 Orlov 133
Komplexné služby spojené so zberom a spracovaním kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov a čistenie lapačov tukov v rámci celého Slovenska.
www.espik.sk


Trafin Oil SK, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, 014 01 Bytča
Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby pre gastro prevádzky spojené so zberom, prepravou a zhodnotením použitých kuchynských olejov.
www.trafinoil.sk


P.M.Diesel s.r.o., Sad SNP 662/20, 010 01 Žilina
Zhodnocovanie použitých rastlinných olejov a tukov a zberu BRO- biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu v rámci Slovenska
www.pmdiesel.sk


Ladisco s.r.o., Areál PD Považie, 916 26 Považany
Zber, zhromažďovanie a preprava kuchynského odpadu a separovane použitých potravinárskych olejov a tukov.
www.ladisco.sk


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


ecol Trade, s.r.o., J. Haška 1, 949 01 Nitra
Zber a preprava kuchynského odpadu a zvyškových olejov zo stravovacích zariadení, čistenie kanalizácií, ORL a lapačov tukov, TV monitoring kanalizácií, vývoz žúmp.
www.ecoltrade.sk


EKOHEAT s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava
Zber a recyklácia použitých rastlinných olejov a tukov. Zber kuchynského odpadu. Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky.
www.zberpouzitehooleja.sk


Ekronn s.r.o., Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota
Zber a preprava kuchynských odpadov (BRKO) z reštaurácií, vývarovní a kuchýň. Zber realizujeme po celom Slovensku.
www.ekronn.eu


MEROCO, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov
Vykupujeme použitý kuchynský olej, ktorý vzniká ako kuchynský odpad v gastro zariadeniach a následne ho využívame ako surovinu na výrobu biodieslu typu UCOME.
www.meroco.sk


CMT Group s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava
Špecializujeme sa na zber použitého kuchynského oleja a zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského dopadu priamo z prevádzok našich zákazníkov.
www.cmtgroup.sk


INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
Zber a výkup odpadového rastlinného oleja z reštaurácií a stravovacích zariadení v rámci celého Slovenska, odvoz kuchynského odpadu, poradenstvo.
www.inta.sk


Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota
Komplexné riešenie nakladania s odpadmi a poradenstvo pre komunálnu a privátnu sféru, plánovanie a realizácia kompostární, čistiacich staníc odpadových vôd a skládok.
www.gemer.brantner.sk