Špecialista požiarnej ochrany

Služby spojené s plnením vybraných povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi vrátane riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb a pri umiestňovaní technologických zariadení, riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov.


Waro Land s.r.o., Popradská 64/A, 040 11 Košice
Poskytujeme služby špecialistu požiarnej ochrany. Služby poskytujeme projekčným kanceláriam, ale aj pre individuálnych stavebníkov.
www.projektpoziarnej.sk


MIRMITECH s.r.o., Chmeľová 273/35, 955 01 Topoľčany
Komplexné služby pre oblasti: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, civilná ochrana, školenia BOZP, OPP, CO.
www.mirmitech.sk


RESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


ProFire, s.r.o., Nádražná 39, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predaj požiarno-technických zariadení.
www.profire.sk


HP Kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen
Poskytujeme služby špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a predaj, kontrolu a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov
www.hpkontrol.sk


Milan Jahoda - Jahas, 055 66 Smolník 39
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnej zdravotnej služby.
www.jahas.sk


MC PROTECTION, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnická služba, kontrola a realizácia požiarnych, požiarno-technických a elektrických zariadení.
www.mcprotection.sk


Bc. Peter Kozák – PROHAS, Lánska 961/65, 017 01 Považská Bystrica
Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany, služby v oblasti CO a environmentu, kontrola a servis požiarnych zariadení, služby bezpečnostného technika.
www.prohas.sk


HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, údržba a servis požiarno-technických zariadení a hydrantov v objektoch.
www.horex.sk


Ing. Vladislav Koban, Dlhá 101/4, 06761 Stakčín
Poskytujeme dodávateľským spôsobom služby špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a predaj a kontrola hasiacich prístrojov.
www.poziarne.sk


BENMAR s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Služby v rámci: bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a životného prostredia.
www.benmar.sk


Soňa Vajnerová, 018 12 Brvnište 67
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi: činnosť technika požiarnej ochrany, činnosť špecialistu požiarnej ochrany.
www.pro-fire.webnode.sk


INMAKO s.r.o., Klimkovičova 30, 040 23 Košice
Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany, autorizovaného bezpečnostného technika, kontroly hasiacich prístrojov, kontroly požiarnych vodovodov
www.inmako.sk


GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
Služby požiarnej ochrany, bezpečnosti práce (BOZP), ochrany životného prostredia, pracovná zdravotná služba, kurzy a školenia (BOZP a OPP)
www.gajos.sk


Monitor BP, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice
Komplexné služby v oblasti: ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a civilnej ochrany.
www.monitorbp.sk


SAFETECH SK, s.r.o., Cabajská 1243/4A, 949 01 Nitra
Špecialista a technik požiarnej ochrany, preventivár obce, bezpečnostnotechnická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor bezpečnosti na stavenisku
www.safetech.sk


Ing. Tomáš Jakubík - špecialista požiarnej ochrany, D. Štúra 760/11, Sereď
Služby v zameraní na projektovú dokumentácia stavby, požiarnu ochranu - činnosť špecialistu požiarnej ochrany.
www.protipoziaru.sk


BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin
Bezpečnostnotechnická služba, činnosť technika a špecialistu požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti na stavbách, civilná ochrana, životné prostredie.
www.bozipo.sk


Cepos s.r.o., Plavisko 363, 034 01 Ružomberok
Technik a špecialista požiarnej ochrany, technik BOZP, Predaj, revízie a opravy prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, značenia pre OPP.
www.cepos.sk


Mgr.Peter Zastko - PBS engineering, Sídlisko 1.mája 61/33, Vranov nad Topľou
Firma je zameraná na komplexné služby špecialistu požiarnej ochrany (OPP) a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
www.pbsengineering.sk


BWSS, s.r.o., Obrancov Mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Environmentálny audit, outsourcing odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia pre firmy, služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.
www.bwss.sk


HASIČKA.SK, s.r.o., Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur
Činnosť technika a špecialistu požiarnej ochrany, poradenstvo a audit BOZP a OPP, implementácia manažérskych systémov environmentu a bezpečnosti.
www.hasicka.sk


Pyroconsulta, s.r.o., Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
Komplexné služby technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika
www.pyroconsulta.sk


Totuus, s.r.o., Nemocničná 1951/65, 026 01 Dolný Kubín
Projektovanie protipožiarnej bezpečnosti, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi - služby špecialistu požiarnej ochrany.
www.totuus.sk


Ing. Martin Furdek, Predmestská 28, 010 01 Žilina
Autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor BOZP na stavenisku, špecialista a technik požiarnej ochrany, školenia BOZP a PO zamestnancov.
www.bozppoza.sk