Špecialista požiarnej ochrany

Služby spojené s plnením vybraných povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi vrátane riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb a pri umiestňovaní technologických zariadení, riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov.


MIRMITECH s.r.o., Chmeľová 273/35, 955 01 Topoľčany
Komplexné služby pre oblasti: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, civilná ochrana, školenia BOZP, OPP, CO.
www.mirmitech.sk


ProFire, s.r.o., Nádražná 39, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predaj požiarno-technických zariadení.
www.profire.sk


HP Kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen
Poskytujeme služby špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a predaj, kontrolu a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov
www.hpkontrol.sk


Milan Jahoda - Jahas, 055 66 Smolník 39
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnej zdravotnej služby.
www.jahas.sk


MC PROTECTION, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnická služba, kontrola a realizácia požiarnych, požiarno-technických a elektrických zariadení.
www.mcprotection.sk


Bc. Peter Kozák – PROHAS, Lánska 961/65, 017 01 Považská Bystrica
Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany, služby v oblasti CO a environmentu, kontrola a servis požiarnych zariadení, služby bezpečnostného technika.
www.prohas.sk


HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, údržba a servis požiarno-technických zariadení a hydrantov v objektoch.
www.horex.sk


Ing. Vladislav Koban, Dlhá 101/4, 06761 Stakčín
Poskytujeme dodávateľským spôsobom služby špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a predaj a kontrola hasiacich prístrojov.
www.poziarne.sk


BENMAR s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Služby v rámci: bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a životného prostredia.
www.benmar.sk


Waro Land s.r.o., Popradská 64/A, 040 11 Košice
Poskytujeme služby špecialistu požiarnej ochrany. Služby poskytujeme projekčným kanceláriam, ale aj pre individuálnych stavebníkov.
www.projektpoziarnej.sk


Soňa Vajnerová, 018 12 Brvnište 67
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi: činnosť technika požiarnej ochrany, činnosť špecialistu požiarnej ochrany.
www.pro-fire.webnode.sk


INMAKO s.r.o., Klimkovičova 30, 040 23 Košice
Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany, autorizovaného bezpečnostného technika, kontroly hasiacich prístrojov, kontroly požiarnych vodovodov
www.inmako.sk


Ing. Ondrej Mĺkvy, Ulica Teodora Tekela 6478/3, 917 01 Trnava
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku, činnosť špecialistu požiarnej ochrany, príprava na audity podľa ISO 45001 a ISO 14000, služby revízneho technika.
www.safetyservice.sk


GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
Služby požiarnej ochrany, bezpečnosti práce (BOZP), ochrany životného prostredia, pracovná zdravotná služba, kurzy a školenia (BOZP a OPP)
www.gajos.sk


Monitor BP, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice
Komplexné služby v oblasti: ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a civilnej ochrany.
www.monitorbp.sk


SAFETECH SK, s.r.o., Cabajská 1243/4A, 949 01 Nitra
Špecialista a technik požiarnej ochrany, preventivár obce, bezpečnostnotechnická služba, autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor bezpečnosti na stavenisku
www.safetech.sk


Ing. Tomáš Jakubík - špecialista požiarnej ochrany, D. Štúra 760/11, Sereď
Služby v zameraní na projektovú dokumentácia stavby, požiarnu ochranu - činnosť špecialistu požiarnej ochrany.
www.protipoziaru.sk


BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin
Bezpečnostnotechnická služba, činnosť technika a špecialistu požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti na stavbách, civilná ochrana, životné prostredie.
www.bozipo.sk


Cepos s.r.o., Plavisko 363, 034 01 Ružomberok
Technik a špecialista požiarnej ochrany, technik BOZP, Predaj, revízie a opravy prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, značenia pre OPP.
www.cepos.sk


Mgr.Peter Zastko - PBS engineering, Sídlisko 1.mája 61/33, Vranov nad Topľou
Firma je zameraná na komplexné služby špecialistu požiarnej ochrany (OPP) a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
www.pbsengineering.sk


BWSS, s.r.o., Obrancov Mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Environmentálny audit, outsourcing odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia pre firmy, služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.
www.bwss.sk


Ing. Roman Badík, Doležalova 15C, 821 04 Bratislava
Služby špecialistu požiarnej ochrany, projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb a kontrolná činnosť na stavbách, poradenstvo a konzultácie v ochrane pred požiarmi.
www.badikpbs.sk


HASIČKA.SK, s.r.o., Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur
Činnosť technika a špecialistu požiarnej ochrany, poradenstvo a audit BOZP a OPP, implementácia manažérskych systémov environmentu a bezpečnosti.
www.hasicka.sk


Pyroconsulta, s.r.o., Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
Komplexné služby technika požiarnej ochrany, špecialistu požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika
www.pyroconsulta.sk


Totuus, s.r.o., Nemocničná 1951/65, 026 01 Dolný Kubín
Projektovanie protipožiarnej bezpečnosti, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi - služby špecialistu požiarnej ochrany.
www.totuus.sk


Ing. Martin Furdek, Predmestská 28, 010 01 Žilina
Autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor BOZP na stavenisku, špecialista a technik požiarnej ochrany, školenia BOZP a PO zamestnancov.
www.bozppoza.sk