Špecialista požiarnej ochrany

Služby spojené s plnením vybraných povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi vrátane riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb a pri umiestňovaní technologických zariadení, riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov.Stredoslovenský regiónTotuus, s.r.o., Nemocničná 1951/65, 026 01 Dolný Kubín
Projektovanie protipožiarnej bezpečnosti, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi - služby špecialistu požiarnej ochrany.
www.totuus.sk


BWSS, s.r.o., Obrancov Mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Environmentálny audit, outsourcing odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia pre firmy, služby v oblasti BOZP a požiarnej ochrany.
www.bwss.sk


Ing. Martin Furdek, Predmestská 28, 010 01 Žilina
Autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor BOZP na stavenisku, špecialista a technik požiarnej ochrany, školenia BOZP a PO zamestnancov.
www.bozppoza.sk


Cepos s.r.o., Plavisko 363, 034 01 Ružomberok
Technik a špecialista požiarnej ochrany, technik BOZP, Predaj, revízie a opravy prenosných hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, značenia pre OPP.
www.cepos.sk


BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin
Bezpečnostnotechnická služba, činnosť technika a špecialistu požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti na stavbách, civilná ochrana, životné prostredie.
www.bozipo.sk


HP Kontrol s.r.o., Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen
Poskytujeme služby špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a predaj, kontrolu a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov
www.hpkontrol.sk


GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
Služby požiarnej ochrany, bezpečnosti práce (BOZP), ochrany životného prostredia, pracovná zdravotná služba, kurzy a školenia (BOZP a OPP)
www.gajos.sk


BENMAR s.r.o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
Služby v rámci: bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a životného prostredia.
www.benmar.sk