Spaľovne odpadov

Zariadenia určené na zneškodňovanie odpadov spaľovaním


KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
Zber, preprava a zhodnotenie /zneškodnenie komunálneho odpadu, prevádzkovanie zberných dvorov, údržba komunikácií, legislatívne poradenstvo.
www.kosit.sk


FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
Spaľovanie nebezpečných odpadov, recyklácia odpadových rozpúšťadiel a olejov, výkup druhotných surovín, triedenie a zhodnocovanie odpadov.
www.fecupral.sk


FCC Slovensko s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
Integrovaný systém riešení odpadového hospodárstva pre obce a priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor.
www.fcc-group.eu/sk/slovensko/uvod.html


Považská cementáreň, a.s., Ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce
Zariadenie na spoluspaľovanie odpadov (opotrebované pneumatiky, rizikové materiály živočíšneho pôvodu z kafilérií, upravený odpad z textilu, plastov, dreva a papiera a iné)
www.pcla.sk


OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti zberu, odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu pre komunálnu sféru a firmy.
www.olo.sk


ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
Materiálové a energetické využitie odpadu v procese výroby cementu (popolček, škvara, ropné a priemyselné kaly, nerecyklovateľný odpad a iné). Laboratórne služby.
www.ecorec.sk