Skúšky tesnosti

Kontroly technického stavu a skúšky tesnosti objektov s nebezpečnými a ropnými látkami podľa vodného zákona


SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
Komplexné služby pri problémoch s kanalizáciou, čistenie lapačov tukov a ropných lapolov, skúšky vodotesnosti nádrží, práce sacími bagrami. Havarijná služba celá SR.
www.sezako.sk


Uniatest, s.r.o., Blažkov 1429, 023 02 Krásno nad Kysucou
Vykonávanie skúšok tesnosti a vodotesnosti, bezvýkopové opravy a komplexné služby v oblasti kanalizácie, Lokalizácia porúch všetkých podzemných potrubných rozvodov.
www.uniatest.com


ROPA, EKOLÓGIA s.r.o., Kovaľská 2E, 040 15 Košice
Vykonávame odborné skúšky a kontroly tesnosti skladovacích nádrží a príslušných rozvodov, výstavbu manipulkačných plôch, predávame kontajnery a nádrže.
www.ropaeko.sk


MANOMER SK, a.s., 916 27 Častkovce 350
Vykonávame skúšky tesnosti a lokalizácie netesnosti priemyselných výrobkov. Sme akreditovaným kalibračným laboratóriom tlaku.
www.manomer.sk


EKO-FBB s.r.o., Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekofbb.sk


HydroGEP, s.r.o., Hájnická 12/149, 962 31 Sliač
EIA, geologický a hydrogeologický prieskum, meracie práce. Monitoring geologického prostredia ŽP. Sanácia geologického prostredia, prevádzka ČOV. Skúšky tesnosti.
www.hydrogep.sk


WOOD IMPEX, s.r.o., Sládkovičova 1216/36, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Revízne práce s vyhotovením protokolu (meranie hrúbky ultrazvukom, skúšky tesností nádrží a potrubia na ropné látky). Čistenie, rekonštrukcie a opravy nádrží.
www.woodimpex.sk


HYDRO EMKAS s.r.o., Platanová 3225/3, 010 07 Žilina
Čistenie a opravy vodovodov a kanalizácií, TV monitoring kanalizácie, vyhľadávanie trasy potrubia, tlakové skúšky potrubia, skúšky tesnosti podľa vodného zákona.
www.hydroemkas.sk


ENVIRON-ECS, s.r.o., Ťahanovské riadky 89, 040 01 Košice
Kontrola tesnosti potrubných systémov a tlakových nádob na prepravu a rozvody plynných a kvapalných médií (ropy, vody, plynu, rôznorodých chemických látok).
www.environ-ecs.sk


EkoSpektrum, s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice
Skúšky tesnosti, izolácie, čistenie nádrží, potrubí, šácht, lapolov a priemyselných objektov. Likvidácia nebezpečných odpadov. Rekonštrukcia žúmp a nádrží.
www.ekospektrum.sk


Ing. František Rapavý, Južná 42, Nitra
Vykonávanie skúšok tesnosti: skladovacích nádrží, potrubných rozvodov, záchytných havarijných vaní, žúmp, ČOV, septikov, čerpacích staníc PHM, lapačov olejov
www.tesnosti.sk


CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina
Hodnotenie tesnosti LT AB 2 na objektoch v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými a ropnými látkami, skúšky tesnosti potrubí a prostriedkov slúžiacich na ich prepravu.
www.c-cw.sk