Školenia OPP

Služby spojené s plnením povinnosti firiem na úseku povinných školení z predpisov ochrany pred požiarmi.


RESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov
Komplexné služby v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostný poradca ADR, kontroly detských ihrísk.
www.btspo.sk


Archers s.r.o., Edelényska 1991/44, 048 01 Rožňava
Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb, služby špecialistu požiarnej ochrany ako aj technika požiarnej ochrany.
www.poziarnik.eu


BOZP Profi, s.r.o., Topoľčianska 1, 851 05 Bratislava - Petržalka
Bezpečnostnotechnická služba, audit BOZP, školenia BOZP a OPP, koordinácia bezpečnosti na stavenisku, technik požiarnej ochrany, poradenstvo OPP.
www.bozpprofi.sk


3MON, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Bezpečnostno technická služba, dokumentácia a školenia BOZP, pracovná zdravotná služby, dokumentácia a školenia OPP, bezpečnostné a zdravotné značenie.
www.bozp-skolenia.sk


MG Business Services s.r.o., Jilemnického 25/555, 911 01 Trenčín
Komplexné služby: pracovná zdravotná služba, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, enviro (odpady, ovzdušie a vody, správa registratúry.
www.mg-service.sk


SPOMART spol.s r.o., ČSA 3, 036 01 Martin
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby a životného prostredia.
www.spomart.sk


PBS - Michlík s.r.o., Nová 422/1, 059 19 Vikartovce
Ponúkame komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci. Taktiež ponúkame školenia vodičov motorových vozíkov.
www.pbs-michlik.sk


Ondrej Glemba - GLOBAL, D. Makovického 1625/8, 034 01 Ružomberok
Komplexné služby poradenstva, inžinieringu a školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
www.globalrk.sk


Mgr. Peter Demjanovič - DEMO service, Kutuzovova 1006/28, 085 01 Bardejov
Poradenská, inžinierská a školiaca činnosť na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontroly hasiacich prístrojov
www.demoservice.sk


BOZP a OPP,s.r.o., Rozkvet 2062/132, 017 01 Považská Bystrica
Komplexné služby v oblasti BOZP, OPP, CO a PZS. Ďalej poskytujeme predaj a vykonávame revízie prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov.
www.sumega.sk


WWA, s.r.o., Kupecká 16, 949 01 Nitra
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana proti požiarom, odborné školenia a kurzy BOZP, OPP, civilná ochrana, pracovná zdravotná služba.
www.wwa.sk


Datrix, s.r.o., Starhradská 6, 851 01 Bratislava
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby a vyhradených technických zariadení
www.datrix.sk


OPF, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava
Školenia, poradenstvo, kontroly a zavádzanie systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uplatňovania ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.
www.opfmy.sk


JF, spol. s r.o., Somolického 3, 960 01 Zvolen
Zmluvné zabezpečenie BOZP a OPP vo firmách, PZS, CO, školenia z BOZP a OPP, kontrola a predaj hasiacich prístrojov a hydrantov, školenia pre stroje a zariadenia.
www.jf.sk


BTS TATRY s.r.o., Partizánska 18, 058 01 Poprad
Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a predaj a revízie hasiacich prístrojov. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na staveniskách.
www.btstatry.eu


MAJGER Slovakia, s.r.o., Černyševskeho 15, 851 01 Bratislava
Sme online e-learningový vzdelávací portál, ktorý je primárne určený na efektívne a cenovo výhodné zabezpečenie povinných školení BOZP, OPP a vodičov referentov.
www.vzdelavacie-kurzy.sk


UNIŠKO BB s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
Školenia a kurzy pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami, BOZP, OPP, prácu na vyhradených technických zariadeniach a strojoch, kurzy prvej pomoci.
www.unisko.sk


CIVOP SLOVAKIA, s.r.o., Pražská 11, 811 01 Bratislava
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a odborné prehliadky a revízie zariadení.
www.civop.sk


BPPO s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov
Ponúkame kompletné riešenie povinností ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre firmy, samosprávu a štátnu správu.
www.bpposro.sk


Róbert Fazekaš - Robin, Severná 15A, 044 31 Družstevná pri Hornáde
Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pre firmy, samosprávu a štátnu správu.
www.rf-robin.sk


Ján Ledňa - EduServis, Cintorínska 61, 900 45 Malinovo
Školenia BOZP, OPP, práce vo výškach, výkon činností koordinátora BOZP na stavenisku, revízie vyhradených technických zariadení
www.eduservis.sk


HASIL-HD, s.r.o., 956 13 Hrušovany 133
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana proti požiarom, životné prostredie - odpadové hospodárstvo, civilná ochrana, pracovná zdravotná služba.
www.hasil-hd.sk


Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P., Centrum I. 49/167, 018 41 Dubnica nad Váhom
Školenia v oblasti BOZP a protipožiarnej prevencie, školenia - obsluha zdvíhacích zariadení, obsluha plynových, tlakových a elektrických zariadení...
www.uniprotech.sk


PyroKomplex s.r.o., Antona Bernoláka 375/1, 029 01 Námestovo
Bezpečnostno technická služba, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, koordinácia bezpečnosti na stavbe, životné prostredie a CO, revízie technických zariadení.
www.pyrokomplex.sk


KARENIS s.r.o., Radová 15, 949 01 Nitra 1
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, revízií vyhradených technických zariadení a odpadového hospodárstva.
www.bozp-tpo.sk


OPP, družstvo, Tramínova 12, 900 21 Svätý Jur
Preventívna protipožiarna prehliadka, školenie a odborná príprava na úseku OPP, vypracovanie dokumentácie na úseku OPP, predaj a oprava požiarných zariadení
www.oppdruzstvo.sk


A.F.S. System – IPM, s.r.o., Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
Komplexné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, požiarneho inžinierstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
www.afsbb.sk


TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 39, 058 01 Poprad – Matejovce
Poradenská, inžinierská a školiaca činnosť na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení.
www.tatrahasil.sk


Ing.Martin Mokráň-LAKUR, 956 54 Malá Hradná 143
Efektívneho poskytovania služieb v oblastiach služieb bezpečnosti pri práci, služieb ochrany pred požiarmi a racionálneho kúrenia.
www.lakur.sk


BOZP+ s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava
Komplexné služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom pre firmy, štátnu správu a samosprávu.
www.exteria.sk


Laura Stredanská, Staničná 4, 040 01 Košice-Juh
Spracovanie dokumentácie BOZP a PO, školenie zamestnancov BOZP a PO, šetrenie pracovných úrazov, zastupovanie firmy pri kontrolách inšpektorátu práce a HaZZ.
www.laurastredanska.szm.com


HASTEX Žilina, s.r.o., Bratislavská 20/A, 010 01 Žilina
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a kontroly hasiacich prístrojov. Predaj technických plynov.
www.hastexzilina.sk