Školenia BOZP

Služby spojené s plnením povinnosti firiem na úseku povinných školení BOZP.


BOZP Academy s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 Nitra
Služby v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, revízie zdvíhacích zariadení,kontrola a predaj hasiacich prístrojov.
www.bozpacademy.sk


Ing. Ivan SOKOL - INPEKO, Horný Hričov 73, 013 42 Žilina
Školenia a kurzy BOZP, bezpečnostnotechnická služba BTS, koordinácia BOZP na stavenisku.
www.inpeko.sk


VZDELÁVANIE Košice s.r.o., Rosná 22, 040 01 Košice
Bezpečnostnotechnická služba, školenia zamestnancov z oblasti BOZP, poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva BOZP podľa normy OH SAS 18001:2007.
www.vzdelavanie-ke.sk


BPQ, s.r.o., M. R. Štefánika 10, 036 01 Martin
Poradenstvo a školenia v oblasti BOZP, OPP a PZS, spracovanie dokumentácie, bezpečnostnotechnická služba, technik požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti.
www.bpq.sk


Hygis Services s.r.o., Hornádska 20, 821 07 Bratislava
Pracovná zdravotná služba, služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, revízie požiarno-technických zariadení, školenia PZS, BOZP a OPP.
www.hygis.sk


PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
Pracovná zdravotná služba, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, civilná ochrana, odborné školenia.
www.pyroboss.sk


ABT consulting s.r.o., Učňovská 6, 040 15 Košice - Šaca
Poskytujeme profesionálne služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany, profesného vzdelávania a revíznej činnosti.
www.abtconsulting.sk


ARAS NITRA s.r.o., Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Bezpečnostnotechnická služba, poradenstvo BOZP a OPP, dokumentácia BOZP a OPP, poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001, školenia zamestnancov.
www.aras-bozp.sk


EL-TECH, s.r.o., Sládkovičova 686/106, 017 01 Považská Bystrica
Koordinátor bezpečnosti na stavenisku, technik BOZP a PO, energetický manažment, energetická certifikácia.
www.eltechsro.sk


Krši s.r.o., Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenie v oblasti BOZP, GDPR audit, ochrana pred požiarmi.
www.omnes.sk


Ing. Marek Fic, Byster 2, 044 41 Sady nad Torysou
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a zavádzanie systémov manažérstva kvality.
www.bezpecak.sk


ABeP, s.r.o., Havrania 2156/7, 949 01 Nitra
Koordinátor bezpečnosti na stavbe, komplexné služby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zabezpečenie protipožiarnej ochrany, školenia BOZP.
www.abep.sk


Beztech, s.r.o., Slnečná 460, 900 42 Miloslavov
Školenia BOZP, OPP a iné, bezpečnostnotechnická služba BTS, výkon činností technika požiarnej ochrany, predaj, kontrola a oprava hasiacich prístrojov.
www.beztech.sk


Transportexpert s.r.o., Sokolská 84, 960 01 Zvolen
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti pri práci, ochrane pred požiarmi a civilnej ochrany, znalecké úkony v oblasti doprava a cestné vozidlá.
www.transportexpert.sk


EVIL, s.r.o., Poľská 4, 040 01 Košice
OPP, BOZP, PZS, odpady a životné prostredie, ochrana osobných údajov, revízie zariadení, E-learning pre BOZP a OPP, informačný systém.
www.evil.sk


GHOST SAFETY, s.r.o., Perecká 2961/1, 934 05 Levice
Zavádzania systémov manažérstva kvality, bezpečnostnotechnická služba, technik požiarnej ochrany, koordinácia BOZP na stavenisku, školenia BOZP, OPP, ŽP.
www.ghostsafety.com