Skládky odpadov

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie, úprava a zneškodňovanie odpadov, čistenie odpadových vôd, analýzy vôd a odpadov, spracovanie dokumentácie.
www.ekologickesluzby.sk


ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Skládkovanie ostatných a nebezpečných odpadov skládkovaním, ktoré nie je možné druhotne, materiálovo ani energeticky zhodnotiť.
www.zsnpspo.sk


Brantner Lučenec s.r.o., Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve v oblasti zneškodňovania odpadov skládkovaním.
www.brantnerslovakia.sk


Technické služby mesta Michalovce, Ul. partizánska 55, 071 01 Michalovce
Komplexné služby v nakladaní s komunálnymi odpadmi, prevádzkovanie skládky odpadov, správa a údržba miestných komunikácií, osvetlenia a verejných priestranstiev.
www.tazsmi.sk


MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre komunálnu a podnikovú sféru v regióne Považskej Bystrice.
www.mgw.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce
Zber, odvoz a triedenie komunálneho odpadu, skládka komunálneho odpadu a kompostárne, údržba zelene a komunikácií.
www.tszm.sk


BIDELNICA s.r.o., Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie
Recyklácia stavebných a demolačných odpadov a predaj stavebného recyklátu, zemné a demolačné práce, prevádzka skládky stavebného odpadu.
www.bidelnica.com


Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre komunálnu a podnikovú sféru s celoštátnym pokrytím.
www.mariuspedersen.sk


T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Komplexné služby zberu a následného nakladania s komunálnym odpadom. Čistenie komunikácií a verejných priestranstiev a údržba verejnej zelene.
www.t-t.sk


Brantner Kolta s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Spoločnosť zabezpečuje zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu skládkovaním. Skládka odpadov sa nachádza v katastri obci Kolta.
http://brantnerslovakia.sk/sk.html


Istrochem Reality a.s., Nobelova č.34, 836 05 Bratislava
Zneškodňovanie nebezpečného odpadu na skládke v Budmericiach. Biodegradácia na skládke v Budmericiach. Odvoz odpadov od pôvodcu.
www.istrochem.sk


SLUŽBA, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
Zber, odvoz a zhodnotenie / zneškodnenie komunálnych odpadov. Správa a údržba zelene a budov a športovísk mesta.
www.sluzba.stropkov.sk


Fúra s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber a preprava odpadov, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, legislatívne poradenstvo.
www.fura.sk