Skládky odpadov

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním


Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi a odborné poradenstvo pre komunálnu sféru a firmy.
www.brantnernova.sk


Ekologické služby, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Zber, zhromažďovanie, preprava, skladovanie, úprava a zneškodňovanie odpadov, čistenie odpadových vôd, analýzy vôd a odpadov, spracovanie dokumentácie.
www.ekologickesluzby.sk


ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Skládkovanie ostatných a nebezpečných odpadov skládkovaním, ktoré nie je možné druhotne, materiálovo ani energeticky zhodnotiť.
www.zsnpspo.sk


Brantner Lučenec s.r.o., Opatová - Čurgov 439, 984 01 Lučenec
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním.
www.brantnerslovakia.sk


DÚHA, a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Zber, preprava a zneškodnenie odpadov, environmentálne poradenstvo,výstavba čistiarni odpadových vôd, projekčná činnosť.
www.duhaas.sk


Brantner Fatra, s.r.o., Robotnícka 20, 036 01 Martin
Komplexné služby v nakladaní s odpadmi pre mestá, obce a priemysel: zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
www.brantnerfatra.sk


BIDELNICA s.r.o., Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie
Recyklácia stavebných a demolačných odpadov a predaj stavebného recyklátu, zemné a demolačné práce, prevádzka skládky stavebného odpadu.
www.bidelnica.com


Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre komunálnu a podnikovú sféru s celoštátnym pokrytím.
www.mariuspedersen.sk


Brantner Kolta s.r.o., Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním.
www.brantnerslovakia.sk


Istrochem Reality a.s., Nobelova č.34, 836 05 Bratislava
Zneškodňovanie nebezpečného odpadu na skládke v Budmericiach. Biodegradácia na skládke v Budmericiach. Odvoz odpadov od pôvodcu.
www.istrochem.sk


Združenie HONT s.r.o., Okružná 212, Dudince
Zber a uloženie komunálneho odpadu.


Fúra s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Komplexné služby v odpadovom hospodárstve: zber a preprava odpadov, triedenie a recyklácia odpadov, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, legislatívne poradenstvo.
www.fura.sk