Sierra Enterprises s.r.o.

Adresa: Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec
Email: sierra@sierra.sk
Web: www.sierra.sk
Telefón: 047 4514 161
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Spoločnosť Sierra Enterprises s.r.o. bola založená za účelom riešenia ekologickej problematiky a geologického prieskumu. Nosným programom spoločnosti je ponuka prác pri prevencii a odstraňovaní ekologických záťaží kontaminovaných vôd, zemín, spevnených plôch, technologických zariadení a realizácia všetkých potrebných sanačných procesov a sanačných prác v geologickom prostredí. Ponúkame - Čistenie a dekontaminácia: čistenie a dekontaminácia odlučovačov ropných látok (ORL) čistenie a dekontaminácia odlučovačov tukových látok (OTL), čistenie a servis čističiek odpadových vôd (ČOV), čistenie a dekontaminácia nádrží, technologických liniek a zariadení dekontaminácia betónových stavebných prvkov, čistenie a dekontaminácia spevnených plôch, podláh skladov výrobných prevádzok, dekontaminácia antropogénnych materiálov, dekontaminácia horninového prostredia (zemín a podzemnej vody,) vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí, vypracovanie prevádzkových poriadkov. Monitorovanie a diagnostika kamerovým systémom kanalizačných dažďových sietí, kanalizačných splaškových sietí. Správcovstvo: kanalizačných systémov, prečerpávacích staníc, retenčných nádrží, čističiek odpadových vôd. Realizácia vodných stavieb odlučovačov ropných látok (ORL), odlučovačov tukových látok (OTL), čističiek odpadových vôd (ČOV). Akreditovaný odber vzoriek. Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh.