Sierra Enterprises s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec
Email: sierra@sierra.sk
Web: www.sierra.sk
Telefón: +421 47 4514 161
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Sierra Enterprises s.r.o. bola založená za účelom riešenia ekologickej problematiky a geologického prieskumu. Nosným programom spoločnosti je ponuka prác pri prevencii a odstraňovaní ekologických záťaží kontaminovaných vôd, zemín, spevnených plôch, technologických zariadení a realizácia všetkých potrebných sanačných procesov a sanačných prác v geologickom prostredí.

Ponúkame čistenie a dekontaminácia odlučovačov ropných látok (ORL) čistenie a dekontaminácia odlučovačov tukových látok (OTL), čistenie a servis čističiek odpadových vôd (ČOV), čistenie a dekontaminácia nádrží, technologických liniek a zariadení dekontaminácia betónových stavebných prvkov, čistenie a dekontaminácia spevnených plôch, podláh skladov výrobných prevádzok, dekontaminácia antropogénnych materiálov, dekontaminácia horninového prostredia (zemín a podzemnej vody,) vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí, vypracovanie prevádzkových poriadkov.

Ďalšie ponukané činnosti sú monitorovanie a diagnostika kamerovým systémom kanalizačných dažďových sietí, kanalizačných splaškových sietí, realizácia vodných stavieb odlučovačov ropných látok (ORL), odlučovačov tukových látok (OTL), čističiek odpadových vôd (ČOV), akreditovaný odber vzoriek.