Sanácia geologického prostredia

Prieskum znečistenia podzemných vôd a horninového prostredia, projekt a realizácia sanácie


Geotechnik SK s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina
Špeciálne zakladanie, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, prieskum geofaktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia.
www.geotechnik.sk


ENVEX, s.r.o., Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
Ložisková geológia, inžinierska geológia, environmentálna geológia, hydrogeologický prieskum, EIA, outsourcing v oblasti vodného a odpadového hospodárstva.
www.envex.sk


INVEST SERVIS spol. s r.o., Hlavná 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
Sanácia environmentálnych záťaží, úprava nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi, čistenie nádrží, recyklácia stavebných odpadov, búracie a demolačné práce.
www.investservis.sk


ALMI-EKO, s.r.o., Botanická 1720/15, 949 01 Nitra
Poradenstvo v odpadovom hospodárstve, odstraňovanie azbestu, likvidácia environmentálnych záťaží, čistenie odlučovačov ropných látok, odvoz a likvidácia odpadov.
www.almieko.sk


Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Geologický, hydrogeologický, atmogeochemický a geofyzikálny prieskum, sanácie starých environmentálnych záťaží, sanácie podzemných vôd a horninového prostredia.
www.cenvis.sk


HGM-Žilina s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina
Geologické prieskumy, sanácia zemín a vôd, ekologický audit, nakladanie s odpadov, poradenská činnosť vo vodnom a odpadovom hospodárstve.
www.hgm.sk


SENSOR, spol. s r.o., Obchodná 8, 902 01 Pezinok
Sanácia environmentálnych záťaží, outsourcing odpadového hospodárstva, monitoring skládky, projektová činnosť - ekologické stavby, geologické prieskumy.
www.sensor.sk


AWAST Slovakia s.r.o., ČSA 20/3216, 974 01 Banská Bystrica
Sanácia ekologických záťaží, prieskumy životného prostredia, poradenstvo a inžiniering v oblasti životného prostredia, likvidácia nebezpečných odpadov.
www.awast.sk


Dekonta Slovensko, spol. s.r.o., Odeská 49, 82106 Bratislava
Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží, rizikové analýzy, prieskum znečistenia, vrtné práce, biodegradácia, dekontaminácia, ekologické audity.
www.dekontaslovensko.sk


ENVIROSAN spol. s r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
Outsourcing životného prostredia, environmentálny audit, posudková činnosť, EIA, IPKZ, environmentálna geológia, skúšky tesností nádrží, čistiace a servisné práce.
www.envirosan.sk


AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka, Pražská 2, 040 11 Košice
Komplexné geologické služby, laboratórne práce, sanácia geologického prostredia, karotážne merania, environmentálny audit, diagnostika a revitalizácia vrtov.
www.aquatest.sk


GEO Slovakia, s.r.o., Popradská 90, 040 11, Košice
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, technické a laboratórne práce.
www.geoslovakia.sk