Sanácia geologického prostredia

Prieskum znečistenia podzemných vôd a horninového prostredia, projekt a realizácia sanácie


ENVIROSAN spol. s r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
Outsourcing životného prostredia, environmentálny audit, posudková činnosť, EIA, IPKZ, environmentálna geológia, skúšky tesností nádrží, čistiace a servisné práce.
www.envirosan.sk


INVEST SERVIS spol. s r.o., Hlavná 425, 951 88 Lúčnica nad Žitavou
Sanácia environmentálnych záťaží, úprava nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi, čistenie nádrží, recyklácia stavebných odpadov, búracie a demolačné práce.
www.investservis.sk


Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Geologický, hydrogeologický, atmogeochemický a geofyzikálny prieskum, sanácie starých environmentálnych záťaží, sanácie podzemných vôd a horninového prostredia a pôdy.
www.cenvis.sk


FIXGEN s.r.o., Kavečianska cesta 1A/3637, 040 01 Košice
Komplexné ekologické služby zahŕňajúce konzultačné a inžinierske služby ako aj zabezpečenie komplexných dodávok v oblasti ochrany životného prostredia.
www.fixgen.sk


SENSOR, spol. s r.o., Obchodná 8, 902 01 Pezinok
Sanácia environmentálnych záťaží, outsourcing odpadového hospodárstva, monitoring skládky, projektová činnosť - ekologické stavby, geologické prieskumy.
www.sensor.sk


AWAST Slovakia s.r.o., ČSA 20/3216, 974 01 Banská Bystrica
Sanácia ekologických záťaží, prieskumy životného prostredia, poradenstvo a inžiniering v oblasti životného prostredia, likvidácia nebezpečných odpadov.
www.awast.sk


Dekonta Slovensko, spol. s.r.o., Odeská 49, 82106 Bratislava
Prieskum a sanácie environmentálnych záťaží, rizikové analýzy, prieskum znečistenia, vrtné práce, biodegradácia, dekontaminácia, ekologické audity.
www.dekontaslovensko.sk


GEO dekont s.r.o., Hraničná 17, 821 05 Bratislava
Predmetom činnosti spoločnosti je vykonávanie hydrogeológie, inžinierskej geológie, sanácie horninového prostredia, geologický dozor, geologický prieskum a monitoring.
www.geodekont.sk


BOOS - Biologické substancie, Trieda SNP 5, 040 11 Košice
Biochemická degradácia ropných látok - uhľovodíkov pomou špeciálnych enzýmov - hydrokarbonáz in situ v horninách, vodách, stavbách, železničných zvrškoch a pod.
www.boos-bs.sk


AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka, Pražská 2, 040 11 Košice
Komplexné geologické služby, laboratórne práce, sanácia geologického prostredia, karotážne merania, environmentálny audit, diagnostika a revitalizácia vrtov.
www.aquatest.sk