SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Švermova 5, 977 01 Brezno
Email: safework-bts@safework-bts.sk
Web: www.safework-bts.sk
Telefón: +421 918 235 405
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť SAFE WORK – BTS.SK, s.r.o. poskytuje preventívne a ochranné služby dodávateľským spôsobom v nasledovných oblastiach:
· Bezpečnostno-technická služba / Autorizovaný bezpečnostný technik,
· Požiarna prevencia / Technik a špecialista požiarnej ochrany,
· Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany,
· Civilná ochrana,
· Revízie hasiacich prístrojov a kontrola hydrantovej siete.

Ponúkame balíky služieb orientované na cieľovú skupinu zákazníkov s presne určenými cenami, bez akýchkoľvek ďalších skrytých nákladov.