Rozptylové štúdie

Štúdie posúdenia úrovne znečistenia ovzdušia


INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
IPKZ, prevencia ZPH, environmentálny audit, EIA, dotačný mažment, outsourcing – odpadové hospodárstvo, ovzdušie, vodné hospodárstvo, nakladanie s chemickými látkami
www.enviroservis.sk


doc.RNDr.Ferdinand Hesek, CSc., Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava
Expertízna činnosť. Hodnotenie vplyvu zdrojov znečistenia ovzdušia na kvalitu ovzdušia. Vypracovanie rozptylových štúdií a odborných posudkov vo veciach ovzdušia.
www.enviroregister.sk/ferdinand-hesek.html


ENVItech s.r.o., Janka Kráľa 16, Trenčín 911 01
Monitorovacie systémy pre meranie imisií a emisií, vývoj programového vybavenia a meracích prístrojov. Poradenská a konzultačná činnosť.
www.envitech.sk


VALERON Enviro Consulting s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti EIA, akustiky (meranie hluku, štúdie), ovzdušia (rozptylové štúdie), vibrácií, svetlotechniky, veternej analýzy a klimatických zmien.
www.valeron.sk


RNDr. Juraj Brozman, P.V.Rovnianka 5/38, 036 01 Martin
Odborné imisné posudky vo veciach ochrany ovzdušia. Rozptylové štúdie pre IPKZ rozhodnutia a EIA. NEIS, NRZ a IPKZ hlásenia.
www.brozman.net