Rozptylové štúdie

Štúdie posúdenia úrovne znečistenia ovzdušiaZápadoslovenský regiónENVItech s.r.o., Janka Kráľa 16, Trenčín 911 01
Monitorovacie systémy pre meranie imisií a emisií, vývoj programového vybavenia a meracích prístrojov. Poradenská a konzultačná činnosť.
www.envitech.sk