Rozptylové štúdie

Štúdie posúdenia úrovne znečistenia ovzdušiaBratislavský regiónVALERON Enviro Consulting s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava
Komplexné služby v oblasti EIA, akustiky (meranie hluku, štúdie), ovzdušia (rozptylové štúdie), vibrácií, svetlotechniky, veternej analýzy a klimatických zmien.
www.valeron.sk


doc.RNDr.Ferdinand Hesek, CSc., Ožvoldíkova 11, 841 02 Bratislava
Expertízna činnosť. Hodnotenie vplyvu zdrojov znečistenia ovzdušia na kvalitu ovzdušia. Vypracovanie rozptylových štúdií a odborných posudkov vo veciach ovzdušia.
www.enviroregister.sk/ferdinand-hesek.html