Rozbor vody

Fyzikálne, chemické, mikrobiologické, biologické a rádiochemické skúšky a analýzy pitných, liečivých, povrchových, odpadových vôd a osobitných vôd, meracia a diagnostická technika


ANALPO s.r.o., Borovianska 43, 960 01 Zvolen
Chemické, fyzikálno-chemické a mikrobiologické skúšky pitnej, pramenitej, minerálnej, povrchovej, bazénovej a splaškovej vody.
www.analpo.sk


NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Akreditované laboratórium na vykonávanie fyzikálno - chemických a mikrobiologických skúšok vôd(rozbor pitnej vody a vody na kúpanie).
www.nsp-bardejov.sk


Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Výroba a dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbor vody.
www.tavos.sk


Bratislavská vrtná spoločnosť s.r.o., Kopčianska 89, 851 01 Bratislava
Komplexné služby v oblasti inžinierskej geológie a hydrogeológie, geologického prieskumu životného prostredia, sanácie kontaminovaných území. Realizácia studní.
www.vrtanie-ba.sk


EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice - Nad Jazerom
Fyzikálno - chemické analýzy vôd, odpadov a zemín, meranie hluku v pracovnom prostredí.
www.ekolab.sk


VUP, a.s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza
Akreditované laboratória na meranie chemických faktorov a prašnosti. Identifikácia látok, prípravkov, produktov. Technicko-bezpečnostné parametre a mnoho ďalších.
www.vupas.sk


EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
Meranie fyzikálnych a chemických faktorov v životnom a pracovnom prostredí. Analýzy vôd, odpadov, kalov a zemín. Odborné posudky v oblasti odpadov.
www.eurofins.sk


AQUAtrend, s.r.o., Hričovská 221, 01001 Žilina
Informatívny, minimálny, mikrobiologický a kompletný rozbor vody. Úprava vody a filtre na vodu.
www.aquatrend.sk


CHEMPAL s.r.o., Vrakunská 12521/35, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
Rozbory vody pre kolaudácie, rozbor vody zo studne, rozbor vody z ČOV a rozbor technologickej vody. Úprava pitnej vody a chemická úprava vody.
www.chempal.sk


EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
Laboratórne skúšky vôd, odpadov a konataminovaných zemín, EIA, ekologický audit, posudková činnosť - odpady, monitoring skládok odpadov, likvidácia kalov.
www.elsro.sk


ALS SK, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota
Laboratórium zamerané na poskytovanie služieb v oblasti potravinárstva, zdravotníctva, farmácie, životného prostredia a poľnohospodárstva.
www.alsglobal.sk


Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Oprávnené meranie emisií, rozbory vôd, monitoring skládky odpadov, outsourcing: ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, IPKZ, REACH...
www.enviroserviszh.sk


Water Solutions Slovakia s.r.o., Nám. SNP 19, 960 01 Zvolen
Akreditovaný rozbor vody, návrh technológie na úpravu vody, inštalácia vybranej technológie, servis technológie na úpravu vody, monitoring upravenej vody.
www.watersolutions.sk


LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Chemické a fyzikálno-chemické skúšanie vôd (pitných, povrchových, podzemných, odpadových a vôd na kúpanie), vodných výluhov, odpadov, kalov, zemín, kompostov.
www.labeko.sk


AQUASECO s.r.o., Moyzesova 61, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Akreditované chemické laboratórium. Rozbory odpadových a pitných vôd. Dodávky, zapracovanie a servis domových čistiarni odpadových vôd.
www.aquaseco.sk


ALS Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Služby v oblasti chemických, rádiochemických, biologických a fyzikálních meraní a analýz (vody, odpadové vody, kaly, sedimenty, odpady...).
www.alsglobal.sk


PERÚTKA s.r.o., Bilikova 11, 841 01 Bratislava
Komplexné služby spojené s budovaním a čistením studni, odbery a analýzy vôd, čerpacie skúšky, hydrogeologické práce.
www.perutka.sk


ČistáVoda s.r.o., Okrová 1156/10, 010 03 Žilina-Budatín
Rozbor vody pre domácnosti, rozbor vody pre studničné vody alebo vŕty. Úprava vody. Zmäkčovače vody.
www.cistavoda.sk


VodaTím s.r.o., Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
Zabezpečujeme a vykonávame rozbor pitnej vody, vody na kúpanie a odpadovej vody. Dodávka technologických zariadení na úpravu vody. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie.
www.vodatim.sk


Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, Bratislava
Laboratórium pre pôdnu hygienu, analýzu vôd (rozbor pitnej vody, závlahovej vody a povrchovej vody) , odber vzoriek a interpretáciu výsledkov skúšok.
www.vupop.sk


LL,s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
Objektivizácia faktorov životného prostredia, príprava podkladov pre opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia, životného a pracovného prostredia.
www.ll-liptovskelaboratoria.sk


GEOLAB, s.r.o., Popradská 90, 040 11 Košice
Laboratórium analýzy vôd a zemín. Laboratórne práce pre geologický výskum a prieskum. Environmentálny audit. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.
www.geolabke.sk


SAV - Chemický ústav, Centrum glykomiky, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
Laboratórne rozbory vôd, fyzikálno - chemické a mikrobiologické ukazovatele. Autorizovaný odber vzoriek vody.
www.rozborvody.sk


AQUA trade Slovakia s.r.o., Jesenského 55, 960 01 Zvolen
Odborné poradenstvo, odber a komplexný mikrobiologický a fyzikálno-chemický rozbor vody. Úprava vody.
www.aqua-trade.sk