Radónový prieskum

Meranie radónu pre občianske a priemyslové objekty a pozemky, odtienenie radónu, meracia a diagnostická technika


Geofyzika Slovakia s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava
Geofyzikálny prieskum, radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, environmentálna geológia, vŕtanie a zabudovanie studní.
www.geofyzikaslovakia.sk


KORAL, s.r.o., Sládkovičova 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Meranie a hodnotenie výskytu radónu a produktov premeny radónu na stavebných pozemkoch, stavbách a vode. Meranie ionizujúceho žiarenia.
www.koral.sk


VF, s.r.o., M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina
Meranie a hodnotenie výskytu radónu a produktov premeny radónu na stavebných pozemkoch, stavbách a vode. Meranie ionizujúceho žiarenia.
www.vf.sk


AG & E, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geofyzikálny prieskum, environmentálna geológia.
www.ag-e.sk


Geo Slovakia, s.r.o., Rampová 4, 040 01, Košice
Hydrogeológia, environmentálna geológia, inžinierská geológia, mechanika zemín, meranie radónu, vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov.
www.geoslovakia.sk


RADÓN SK, spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb. Geologické prieskumy. Posudzovanie vplyvov na životné prostredia
www.radonbb.sk


VRTY, s.r.o., Sládkovičova 748/45, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Vŕtanie a regenerácia studní, odpieskovanie studní, inžiniersko-geologické a hydrogeologické prieskumy, radonový prieskum, rozbory zemín .
www.vrtydp.sk


URANPRES spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Komplexné dodávky bansko-stavebných, stavebných a geologických prác. Meranie radónu a vrtné práce.
www.uranpres.sk