Radónový prieskum

Meranie radónu pre občianske a priemyslové objekty a pozemky, odtienenie radónu, meracia a diagnostická technika


Geofyzika Slovakia s.r.o., Klincová 37, 821 08 Bratislava
Geofyzikálny prieskum, radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, environmentálna geológia, vŕtanie a zabudovanie studní.
www.geofyzikaslovakia.sk


GEO Slovakia, s.r.o., Popradská 90, 040 11, Košice
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, technické a laboratórne práce.
www.geoslovakia.sk


KORAL, s.r.o., Sládkovičova 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Meranie a hodnotenie výskytu radónu a produktov premeny radónu na stavebných pozemkoch, stavbách a vode. Meranie ionizujúceho žiarenia.
www.koral.sk


VF, s.r.o., M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina
Meranie a hodnotenie výskytu radónu a produktov premeny radónu na stavebných pozemkoch, stavbách a vode. Meranie ionizujúceho žiarenia.
www.vf.sk


AG & E, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Radónový prieskum, inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum, geofyzikálny prieskum, environmentálna geológia.
www.ag-e.sk


RADÓN SK, spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb. Geologické prieskumy. Posudzovanie vplyvov na životné prostredia
www.radonbb.sk


GEOCOMPLEX, a.s., Grösslingová 45, 811 09 Bratislava
Regionálna geológia, hydrogeologický a inžiniersko - geologický prieskum, výkon úradného merania radónu v pôdnom vzduchu v zmysle zákona o metrológii.
www.geocomplex.sk


URANPRES spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Komplexné dodávky bansko-stavebných, stavebných a geologických prác. Meranie radónu a vrtné práce.
www.uranpres.sk