Radónový prieskum

Meranie radónu pre občianske a priemyslové objekty a pozemky, odtienenie radónu, meracia a diagnostická technikaVýchodoslovenský regiónGEO Slovakia, s.r.o., Popradská 90, 040 11, Košice
Hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, technické a laboratórne práce.
www.geoslovakia.sk


KORAL, s.r.o., Sládkovičova 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Meranie a hodnotenie výskytu radónu a produktov premeny radónu na stavebných pozemkoch, stavbách a vode. Meranie ionizujúceho žiarenia.
www.koral.sk


URANPRES spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov
Komplexné dodávky bansko-stavebných, stavebných a geologických prác. Meranie radónu a vrtné práce.
www.uranpres.sk