Radónový prieskum

Meranie radónu pre občianske a priemyslové objekty a pozemky, odtienenie radónu, meracia a diagnostická technikaStredoslovenský regiónVF, s.r.o., M.R.Štefánika 9, 010 02 Žilina
Meranie a hodnotenie výskytu radónu a produktov premeny radónu na stavebných pozemkoch, stavbách a vode. Meranie ionizujúceho žiarenia.
www.vf.sk


RADÓN SK, spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb. Geologické prieskumy. Posudzovanie vplyvov na životné prostredia
www.radonbb.sk