RADÓN SK, spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Email: radonbb@hes-comgeo.sk
Web: www.radonbb.sk
Telefón: 048 428 51 54
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť RADÓN SK, spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti:
· Meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb
· Geologické prieskumy
· Posudzovanie vplyvov na životné prostredia