Projekt vodnej stavby

Poradenstvo a vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácií, vodovodov, vodných nádrží, vodojemov, rybníkov, úpravy vodných tokov, výstavby a opravy hrádzí, protipovodňové opatrenia v krajine


HYDROTEAM, spol. s r. o., Varšavská 3, 831 03 Bratislava
Vodohospodárske štúdie, koncepcie pre rozvoj miestnej infraštruktúry, štúdie uskutočniteľnosti, EIA, dokumentácie stavebného zámeru.
www.hydroteam.sk


Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o., A. Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
Projekčná činnosť, činnosti v oblasti prevádzky vodovodov a kanalizácií: dezinfekcia potrubia,tlakové skúšky, vyhľadávanie a odstraňovanie porúch.
www.lss.sk


Ing. Vladimír Zvada, Pod vinicami 9, 08001 Prešov
Autorizovaný stavebný inžinier, projektová činnosť v oblasti vodného hospodárstva, EIA.
vzvada@gmail.com


INGPAK–H&K, s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica
Projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb, najmä – vodovody, vodojemy, vodné zdroje, čerpacie stanice, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd.
www.ingpak.sk


Kubing s.r.o., Hadovce 171, Komárno 945 01
Projektovanie, inžinierska činnosť, dozor stavieb, vodohospodárske a vodné stavby, stavby odpadového hospodárstva.
www.bizref.sk


HYDROTEAM contracting, s.r.o., Prostredná 96/21, 900 21 Svätý Jur
Zhotovenie štúdii, stavebných zámerov, projektov vodohospodárskych stavieb, prevádzkových poriadkov, digitalizácia dokumentácii, inžinierska činnosť.
www.hydroteam.eu


ProBo, s.r.o., Partizánska 17, 911 01 Trenčín
Projektovanie, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti vodných stavieb - stokovanie a čistenie odpadových vôd, vodárenstvo, úprava vody, protipovodňová ochrana.


ISTROPROGRES spol. s r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Projekčná a inžinierska činnosť, realizácia stavieb, verejné obstarávanie, poradenstvo a vypracovanie projektov z fondov EÚ.
www.istroprogres.sk


Enviroline s.r.o., Košice, Františkánska 5, 040 01 Košice
Projekčná a inžinierská činnosť, vodohospodárske, energetické a iné environmentálne stavby. Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
www.enviroline.sk


Aquaplan, s.r.o., Kossuthovo námestie 18, 945 01 Komárno
Projekty a inžinierska činnosť, vodné stavby , dopravné stavby, poradenstvo v oblasti projektovania stavieb.
www.aquaplanprojekt.sk


Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING , Podhájska 23, 949 01 Nitra
Inžinierska činnosť, posudky EIA, projekčná a stavebná činnosť, vodné stavby, prevádzka vodovodov a kanalizácií, spracovanie projektov v rámci fondov EÚ.


EUROSTAVBY SK, s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok
Projekčná činnosť a realizácia vodohospodárskych stavieb - vodovody, kanalizácie; zemné a výkopové práce.
www.eurostavbysk.sk


HYDRO Topoľčany s.r.o., Dopravná ul.4722/16, Topoľčany
Inžinierske a ekologické stavby. Výstavba vodovodov, kanalizácií, ČOV, úprava tokov, protipovodňové opatrenia, rekultivácia skládok komunálneho odpadu, stavebný dozor.


AddCare s.r.o., Sládkovičova 52, 927 01 Šaľa
Vypracovanie kompletnej EIA dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, inžinierska činnosť.
www.stavebnekonanie.eu


Gemerterm-projekcia s.r.o., Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota
Projektová, poradenská a konzultačná činnosť: vodohospodárske stavby, kanalizácie, vodovody, potrubné líniové vedenia a rozvody.
www.plyn-voda.sk


Ing. Viera Fircová , Čerín 7, 97401 Banská Bystrica
Projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovod, kanalizácia, úprava vodných tokov.