Projekt vodnej stavby

Poradenstvo a vypracovanie projektovej dokumentácie kanalizácií, vodovodov, vodných nádrží, vodojemov, rybníkov, úpravy vodných tokov, výstavby a opravy hrádzí, protipovodňové opatrenia v krajine


Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o., A. Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
Projekčná činnosť, činnosti v oblasti prevádzky vodovodov a kanalizácií: dezinfekcia potrubia,tlakové skúšky, vyhľadávanie a odstraňovanie porúch.
www.lss.sk


Hydrocoop spol. s r.o., Dobšinského 32, 810 05 Bratislava 15
Posudzovanie vplyvov na ŽP, dotačný manažment, projektová, inžinierska a konzultačná činnosť - vodovody, kanalizácie, ČOV, skládky odpadu...
www.hydrocoop.sk


EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina
Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny, EIA, dodávka, montáž a servis malých ČOV, vyhotovovanie projektovej dokumentácie.
www.ekospol.sk


Ing. Vladimír Zvada, Pod vinicami 9, 08001 Prešov
Autorizovaný stavebný inžinier, projektová činnosť v oblasti vodného hospodárstva, posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA.
https://zvada.webnode.sk


INGPAK–H&K, s.r.o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica
Projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb, najmä – vodovody, vodojemy, vodné zdroje, čerpacie stanice, kanalizácie, ČOV.
www.ingpak.sk


Kubing s.r.o., Dunajské Nábrežie 39/9, 945 01 Komárno
Projektovanie, inžinierska činnosť, dozor stavieb, vodohospodárske a vodné stavby, stavby odpadového hospodárstva.
https://www.bizref.sk/kubingsro


ISTROPROGRES spol. s r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Projekčná a inžinierska činnosť, realizácia stavieb, verejné obstarávanie, poradenstvo a vypracovanie projektov z fondov EÚ.
www.istroprogres.sk


PR projekt, s.r.o., Murgašova 688/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Projektovanie vodných stavieb - stavebný zámer, projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, prevádzkové poriadky.
www.prprojekt.sk


Enviroline s.r.o., Košice, Svätopluková 37, 040 01 Košice
Projekčná a inžinierská činnosť, vodohospodárske, energetické a iné environmentálne stavby. Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
www.enviroline.sk


HYDROTRAJEKT s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
Projektovanie vodohospodárskych a vodných stavieb, konzultačná a inžinierska činnosť, posúdzovanie vplyvov na životné prostredie, prevádzkové poriadky.
www.hydrotrajekt.sk


HYDROTEAM, spol. s r. o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň
Projektová činnosť (štúdie, dokumenty EIA, investičné zámery), inžinierská činnosť, inžiniersko – geologické služby, hydrogeologické služby.
www.hydroteam.sk


PRIPOJKY.info s.r.o., Fraňa Kráľa 477/15, 951 97 Žitavany
Projekcia, inžiniering a realizácia: prípojky vody, kanalizácie, plynu a elektrické NN pripojenia.
pripojky.info


Aquaplan, s.r.o., Kossuthovo námestie 18, 945 01 Komárno
Projekty a inžinierska činnosť, vodné stavby , dopravné stavby, poradenstvo v oblasti projektovania stavieb.
www.aquaplanprojekt.sk


EUROSTAVBY SK, s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok
Projekčná činnosť a realizácia vodohospodárskych stavieb - vodovody, kanalizácie; zemné a výkopové práce.
www.eurostavbysk.sk


AddCare s.r.o., Sládkovičova 52, 927 01 Šaľa
Vypracovanie kompletnej EIA dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, inžinierska činnosť.
www.stavebnekonanie.eu