Prevencia ZPH

Koordinácia a kontrola činnosti na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, havarijný technik a špecialista na úseku prevencie ZPH


Ing. Miroslav Novotný –SAFETYNOV, Košická 11, 06601 Humenné
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a prevencie závažných priemyselných havárií.
www.bezpecnost-prace.sk


RISK CONSULT, spol. s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava
Komplexné služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií a v oblasti integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania životného prostredia.
www.riskconsult.sk


Ing. Roman Augustín - AREKOL, Dukelských hrdinov 333/20, Žiar nad Hronom
Outsourcing v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, IPKZ, prevencie havárií, zavádzanie systémov ISO.
www.arekol.sk


SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
EIA/SEA,IPKZ, prevencia ZPH, dohľad a zabezpečenie súladu s právnymi požiadavkami v oblasti OŽP, ale aj BOZP a OPP, vypracovanie dokumentácie (havarijné plány).
www.scpc.sk


DGSA Consulting, s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Komplexná činnosť externého bezpečnostného poradcu, školenia ADR, RID, ADN pre osoby, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečných vecí, špecialista na prevenciu ZPH.
www.dgsa-consulting.sk


BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
Outsourcing odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia, služby v oblasti ZPH, meranie hluku, služby bezpečnostného poradcu ADR.
www.boz.sk


Safirs, s.r.o., E. Bohúňa 2067/12, 034 01 Ružomberok
Služby v oblasti prevencie ZPH a v oblasti ochrany životného prostredia zamerané najmä na odpadové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a vodné hospodárstvo.
www.safirs.sk


Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL, Topolianska 5709, 071 01 Michalovce
EIA, poradenstvo v oblasti environmentálnej legislatívy, pri príprave europrojektov z oblasti ŽP, poradenstvo pri príprave enviro projektov.
www.enviroglobal.sk


EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Služby v oblasti EIA, IPKZ, ISO-EMS, REACH, ZPH, environmentálny audit, dotačný manažment, konzultácie a poradenstvo v oblasti ochrany ŽP, dokumenty USES.
www.ekoconsult.sk


OLBA, s.r.o., B.Němcovej 593/68, 972 43 Zemianské Kostoľany
Služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií, ekonomické poradenstvo.
www.olba.sk


ENGOM, s.r.o., Bytčická cesta 89, 010 09 Žilina
Poradenská a konzultačná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti životného prostredia - odpady, ovzdušie a vody, EIA, ZPH, IPKZ, dokumenty USES.
www.engom.sk


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
EIA/SEA dokumentácia, IPKZ, outsoucing environmentálneho manažmentu pre podniky, geologické práce, zvoz a zneškodňovanie odpadov, environmentálny monitoring
www.enviconsult.sk


Chemical Plant Design, s.r.o., Česká 17, 831 03 Bratislava 3
Služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií. Konzultačné, inžiniersko-technické, projekčné a dodávateľské služby v rôznych odvetviach priemyslu.
www.cpd.sk