Prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií

Osoby oprávnené na prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií


Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Ul.1.mája 11, 911 01 Trenčín
Prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií, monitoring a čistenie lanalizácie, chemické rozbory vody, zvoz fekálií.
www.tvs.sk


Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, vývoz žúmp.
www.vodarne.eu


Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, vývoz žúmp.
www.turvod.sk


Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby.
www.bvsas.sk


Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby.
www.komvak.sk


Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Štefánikova 1780, Liptovský Mikuláš
Výroba a zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody v okrese, prevádzkovanie sietí, úpravní vody a ČOV, rozbory vody.
www.lvsas.sk


Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
Výroba a dodávka pitnej vody, čistenie a odvedenie odpadových vôd, akreditované rozbory vôd, čistenie kanalizácie.
www.zsvs.sk


Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, čistenie kanalizácie, vývoz žúmp, vytyčovanie trás kanalizácie v správe.
www.vsr.sk


Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Výroba a dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a s tým súvisiace služby, rozbor vody.
www.tavos.sk