Enviroregister.sk

Právne predpisy

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov so zameraním na starostlivosť o životné prostredie a niektorých súvisiacich predpisov.


Všeobecná starostlivosť o životné prostredie

 • Starostlivosť o životné prostredie
 • Štátna správa starostlivosti o životné prostredie
 • Environmentálny fond
 • Environmentálne manažérstvo a audit

Ochrana prírody a krajiny
 • Právna úpravy ochrany prírody a krajiny
 • Právna úprava ochrany voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

Ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme
 • Právna úprava ochrany ovzdušia
 • Právna úprava fluórovaných skleníkových plynov
 • Právna úprava ochrany ozónovej vrstvy Zeme
 • Právna úprava obchodovania s emisnými kvótami

Ochrana vôd a ich racionálne využívanie
 • Právna úprava vodného hospodárstva a ochrany vôd
 • Právna úprava verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • Právna úprava rybárstva
 • Právna úprava ochrany pred povodňami

Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia
 • Právna úprava využívania horninového prostredia

Odpadové hospodárstvo
 • Právna úprava odpadov

Environmentálne posudzovanie a integrované povoľovanie
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

Environmentálne riziká, bezpečnosť a škody
 • Prevencia závažných priemyselných havárií
 • Geneticky modifikované organizmy
 • Environmentálne škody

Súvisiace právne predpisy
 • Pracovné prostredie
 • Iné právne predpisy