Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, SEA

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti riadenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, vypracovanie dokumentácie hodnotenia vplyvov na životné prostredie - zámer, povinné hodnotenie, strategický dokument


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


EKOTRIM s.r.o., Trieda. 1. Mája 2308/2, 052 01 Spišská Nová Ves
Environmentálny servis, poradenstvo a služby v oblasti: odpadového hospodárstva, obalov, vody, ovzdušia, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), audit.
www.ekotrim.sk


ENVI s.r.o., Lihoveckého 9, Zvolen
Enviro poradenstvo, spracovanie dokumentácie v životnom prostredí "na kľúč", enviroprojekty, odborné posudky pre EIA a odpady, environmentálny audit, ISO 14001.
www.envi.sk


Envilution s.r.o., Jána Klempu 620/39, 911 21 Zeleneč
Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov, inventarizácia drevín - dendrologické posudky a prieskumy. Botanické a zoológické prieskumy. Entomologický posudok.
www.envilution.sk


AGG s.r.o., Holíčska 9, Bratislava
Inžinierska geológia, sanácie zosuvov, statika, geotechnika, životné prostredie, EIA, laboratórne a poľné skúšky z mechaniky zemín.
www.agg.sk


nlc, s.r.o., Jána Kollára 31, 974 01 Banská Bystrica
Dokumentácia EIA/SEA, outsourcing v oblasti odpadového hospodárstva, ovzdušia a vôd, environmentálny audit, IPKZ, zavádzanie systému ISO 14001, školenia a konzultácie.
www.enviro.nlc-sk.com


ENVIRO SYSTEM, spol. s r. o., Košická 37, 821 09 Bratislava
Environmentálny servis, EIA, IPKZ, havarijné plány, rizikové analýzy, enviromentálne záťaže, prieskum kontaminácie, monitoring.
www.envirosystem.sk


Ing.Andrea Kiernoszová, Čínska 2524/11, 04013 Košice
Vypracovanie zámerov EIA, odborne spôsobilá osoba v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP, vypracovanie kompletnej dokumentácie z hľadiska zákona o odpadoch.
www.enviroregister.sk/andrea-kiernoszova.html


SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
Vypracovanie EIA/SEA,IPKZ, dohľad a zabezpečenie súladu s právnymi požiadavkami v oblasti OŽP, ale aj BOZP a OPP, vypracovanie dokumentácie (havarijné plány).
www.scpc.sk


ENPI, s.r.o., Páričkova 18, Bratislava
Projekčná a poradenská činnosť pre energetiku, automotive a environment. Energetický audit a energetická certifikácia budov.
www.enpi.sk


AddCare s.r.o., Sládkovičova 52, 927 01 Šaľa
Vypracovanie kompletnej EIA dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, inžinierska činnosť.
www.stavebnekonanie.eu


ENEX consulting, s.r.o., Školská 66, 911 05 Trenčín
Komplexné poradenstvo v oblasti EIA, odpadov, ovzdušia, nakladania s vodami, IPKZ, REACH, environmentálny audit, zavádzanie ISO 14001:2015, štúdie a analýzy.
www.enexconsult.sk


HYDROTRAJEKT s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
Projektovanie vodohospodárskych a vodných stavieb, konzultačná a inžinierska činnosť, posúdzovanie vplyvov na životné prostredie, prevádzkové poriadky.
www.hydrotrajekt.sk


Mgr. Erika Kočická, PhD., Študentská 22, 960 01 Zvolen
Posudzovanie vplyvov navrhovaných činnostía strategických dokumentov na ŽP, krajinné (krajinno-ekologické) plány, územné systémy ekologickej stability.
www.enviroregister.sk/erika-kocicka.html


EKODENT s.r.o., Jahodová 2175/7, 955 01 Topoľčany
Odborné poradenstvo pre oblasti: vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, vypracovanie dokumentácie posudzovania vplyvov na životné prostredie.
www.ekodent.sk


MIESFERA CONSULT s.r.o., Jiskrova 8 040 01 Košice
Dendrologický prieskum, posudzovanie vplyvov SEA/EIA, analýza a hodnotenie stavu životného prostredia lokality, hlukové štúdie, outsourcing odpadového hospodárstva.
www.miesferaconsult.sk


EnvIdeal s.r.o., Jaskový rad 151, Bratislava 831 01
EIA (Environmental Impact Assessment), vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
www.envideal.sk


CCIPOS GROUP s.r.o., SNP 30, 940 02 Nové Zámky
EIA, environmentálne poradenstvo, environmentálne audity, protipovodňová ochrana, štúdie vykonateľnosti, rozptylové štúdie.
www.ccipos.sk


RNDr. Peter Krempaský, ekológ, Colnícka 4, 851 10 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poskytovanie služieb v oblasti ochrany prírody a krajiny, ekologické, dendrologické, zoologické, botanické prieskumy, posudky.
http://peter-krempasky-ekolog.webnode.sk/


EPIK, s.r.o., Karloveská 9, 841 04 Bratislava
Poradenstvo v oblasti odpadového hospodásrva, ochrany ovzdušia a vôd, EIA, audit, IPKZ, zavádzanie environmentálnych systémov, environmentálny manažment.
www.epik.sk


RADÓN SK, spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb. Geologické prieskumy. Posudzovanie vplyvov na životné prostredia
www.radonbb.sk


E.B.D. Kežmarok, spol. s r.o., Starý trh 2, 060 01 Kežmarok
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácie a urbanistických štúdií.
http://ebdkezmarok.webnode.sk/


Grey s.r.o., 044 43 Budimír 64
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poradenstvo: odpadové hospodárstva, ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, vodné hospodárstvo a priemyselné havárie.
www.greysro.sk