Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, SEA

Komplexné, blokové a jednorázové služby v oblasti riadenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, vypracovanie dokumentácie hodnotenia vplyvov na životné prostredie - zámer, povinné hodnotenie, strategický dokument


Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP, Kaspická č.4 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady
www.varkolyova.sk


CREATIVE, spol. s r.o., Bernolákova 72, 902 01 Pezinok
Dokumentácia a poradenstvo - EIA/SEA, krajinno-ekologické plány, dokumenty ÚSES, dendrologické, botanické a ekologické prieskumy, environmentálne poradenstvo a audit.
www.creativepk.sk


ewox, s.r.o., Vážska 25, Piešťany
Vypracovanie zámeru - EIA, vedenie procesu na získanie prostriedkov z fondov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti posudkov, meraní a rozborov.
www.ewox.sk


Mgr. Erika Kočická, PhD., Študentská 22, 960 01 Zvolen
EIA a SEA, s dôrazom na územný rozvoj a plánovanie - krajinné (krajinno-ekologické) plány - územné systémy ekologickej stability - optimalizácia využívania územia.


SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
Vypracovanie EIA/SEA,IPKZ, dohľad a zabezpečenie súladu s právnymi požiadavkami v oblasti OŽP, ale aj BOZP a OPP, vypracovanie dokumentácie (havarijné plány).
www.scpc.sk


MIESFERA CONSULT s.r.o., Jiskrova 8 040 01 Košice
Dendrologický prieskum, posudzovanie vplyvov SEA/EIA, analýza a hodnotenie stavu životného prostredia lokality, hlukové štúdie, outsourcing odpadového hospodárstva.
www.miesferaconsult.sk


ADD Piešťany, s.r.o., Brezová 2867/6, 921 01 Piešťany
Projekčná, inžinierska a poradenská činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva, vypracovanie zámerov a hodnotiacich správ pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie.


EnvIdeal s.r.o., Jaskový rad 151, Bratislava 831 01
EIA (Environmental Impact Assessment), vypracovanie komplexnej dokumentácie podľa zákona NR SR 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
www.envideal.sk


CCIPOS GROUP s.r.o., SNP 30, 940 02 Nové Zámky
EIA, poradenstvo, environmentálne audity, protipovodňová ochrana, štúdie vykonateľnosti, rozptylové štúdie.
www.ccipos.sk


RNDr. Peter Krempaský, ekológ, Colnícka 4, 851 10 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, poskytovanie služieb v oblasti ochrany prírody a krajiny, ekologické, dendrologické, zoologické, botanické prieskumy, posudky.
http://peter-krempasky-ekolog.webnode.sk/


EPIK, s.r.o., Karloveská 9, 841 04 Bratislava
Poradenstvo v oblasti odpadového hospodásrva, EIA, environmentálny manažment.
www.epik.sk


RADÓN SK, spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
Meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v ovzduší stavieb. Geologické prieskumy. Posudzovanie vplyvov na životné prostredia
www.radonbb.sk


E.B.D. Kežmarok, spol. s r.o., Slnečná 20, Ľubica 059 71
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA. Obstarávanie územný plánov miest a obcí.


EKOTRIM s.r.o., Trieda. 1. Mája 2308/2, 052 01 Spišská Nová Ves
Environmentálny servis, poradenstvo a služby v oblasti: odpadového hospodárstva, obalov, vody, ovzdušia, posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), audit.
www.ekotrim.sk


RNDr. Miroslav Drahoš - HYDROS, s.r.o., Kordíky 128
Environmentálne záťaže, sanačný monitoring, geologický priekum, dekontaminácia zemín a plôch, vrty studní, hydrogeologický prieskum, EIA.
www.prvmodel.com


EKOSTAVBY, s.r.o., Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Inžinierska činnosť, posudky EIA, projekčná a stavebná činnosť, vodné stavby, prevádzka vodovodov a kanalizácií, spracovanie projektov v rámci fondov EÚ.


Tebodin Slovakia, s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, environmentálny audit, projektová dokumentácia, riadenie projektov, energetická certifikácia.
tebodin.webmacher.sk


Ing. Eva Paulisová , Zvolenská 11, 949 11 Nitra
Spracovanie zámerov podľa zákona č. 24/200 Z.z., projekty rozvoja obcí. po ukončení procesu EIA všetky následné konania podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
www.kolaudacia.sk


ADONIS CONSULT, s.r.o., Eisnerova 58/2, 841 07 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), integrované povoľovanie (IPKZ), environmetnálny audit, ekologické poradenstvo.
www.adonisconsult.sk


ENVI s.r.o., Lihoveckého 9, Zvolen
Enviro poradenstvo, spracovanie dokumentácie v životnom prostredí "na kľúč", enviroprojekty, odborné posudky pre EIA a odpady, environmentálny audit, ISO 14001.
www.envi.sk


AGG s.r.o., Holíčska 9, Bratislava
Inžinierska geológia, sanácie zosuvov, statika, geotechnika, životné prostredie, EIA, laboratórne a poľné skúšky z mechaniky zemín.
www.agg.sk


ENVIRO SYSTEM, spol. s r. o., Košická 37, 821 09 Bratislava
Environmentálny servis, EIA, IPKZ, havarijné plány, rizikové analýzy, enviromentálne záťaže, prieskum kontaminácie, monitoring.
www.envirosystem.sk


ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Poradenská, konzultačná a auditorská spoločnosť v oblasti životného prostredia a obnoviteľných zdrojov energie.
www.envis.sk


Ing. Alžbeta Vančová, Stupavská 43, 831 06 Bratislava
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, IPKZ, environmentálne poradenstvo, školenia a outsourcing, činnosť vodohospodára.


Ing.Andrea Kiernoszová, Čínska 2524/11, 04013 Košice
Vypracovanie zámerov EIA, odborne spôsobilá osoba v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP, vypracovanie kompletnej dokumentácie z hľadiska zákona o odpadoch.


CENSO, Centrum spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Posudzovanie vo veciach odpadov, autorizácia, technológia nakladania s nebezpečným odpadom, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
www.censo.sk


Mgr.Jana Sálková - TERRAPLAN, Nám. SNP 482/23, 811 01 Bratislava
Spracovanie krajinnoekologických plánov, dokumnetov ÚSES, dendrologických prieskumov,dokumentácie EIA a ekologické poradenstvo.
www.terraplan.sk


Ing.Miroslav Lončík - EMMEL a spol., Čapajevova 23, 080 01 Prešov
Zabezpečujeme poradenstvo, kompletnú prípravu stavby vrátane prieskumov a EIA, posudkovú činnosť, integrované povolenia pre výrobné i ekologické stavby.


Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok
Odborné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi, optimalizácia nákladov pre malé a stredné podnikateľské subjekty, mestá a obce.
www.odpadovyhospodar.sk


ENPI, s.r.o., Páričkova 18, Bratislava
Projektovanie environmentálnych stavieb, poradenstvo a konzultácie v oblasti fondov EÚ a inžinierska činnosť.
www.enpi.sk


HYDROTEAM contracting, s.r.o., Prostredná 96/21, 900 21 Svätý Jur
Zhotovenie štúdii, stavebných zámerov, projektov vodohospodárskych stavieb, prevádzkových poriadkov, digitalizácia dokumentácii, inžinierska činnosť.
www.hydroteam.eu


AddCare s.r.o., Sládkovičova 52, 927 01 Šaľa
Vypracovanie kompletnej EIA dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, inžinierska činnosť.
www.stavebnekonanie.eu


Enviconsulting, s.r.o., Gerlachovská 35, 060 01 Malý Slavkov
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, príprava, management, príprava a evaluácia programov a projektov financovaných z predvstupových a štrukturálnych nástrojov EÚ.


SM, s. r. o., Bajkalská 31, 821 05 Bratislava
Odborné posudky v oblasti OH, oprávnená osoba na autorizáciu(spracovanie starých vozidiel a elektrických a elektronických zariadení), EIA, ekologický audit, monitoring skládok