Posudky odpady

Vypracovanie odborných posudkov pre odpady


CENSO, Centrum spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Posudzovanie vo veciach odpadov, autorizácia, technológia nakladania s nebezpečným odpadom, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
www.censo.sk


Hydrocoop spol. s r.o., Dobšinského 32, P.O. BOX 92, 810 05 Bratislava 15
Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť - vodovody, kanalizácie, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd, skládky odpadu, zberné dvory.
www.hydrocoop.sk


ENVIPOL, s.r.o., Nové Sady 34, 951 24 Nové Sady
Outsourcing odpadového hospodárstva, školenia v oblasti odpady, odborné posudky vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
www.envipol.sk


Ing. Jarmila Kočišová,PhD, Krakovská 13,040 11 Košice
EIA, hodnotenie rizík zo životného prostredia pre hluk a prašnosť, autorizácia - odpadové oleje, staré vozidlá, akumulátory, posudky


ENVIROSAN spol. s r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
Outsourcing životného prostredia, environmentálny audit, posudková činnosť, EIA, IPKZ, environmentálna geológia, skúšky tesností nádrží, čistiace a servisné práce.
www.envirosan.sk


Dagmar Várkolyová - ENVIRO SLUŽBY v oblasti ŽP, Kaspická č.4 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, environmentálny audit a posudky
www.varkolyova.sk


Ing. Jana Hargitayová, J. Kupeckého 25, 921 01 Piešťany
Ekologické poradenstvo v odpadovom hospodárstve a v integrovanej prevencii. Posudky: vo veciach odpadov, k autorizáciam, pre EIA, súdno-znalecké posudky.


ENVING s.r.o., 089 01 Rakovčík 58
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, posudky v odpadovom hospodárstve, IPKZ, hydrogeologický prieskum, hydrogeologické posudky.
www.enving.sk


ENGOM, s.r.o., Bytčická cesta 89, 010 09 Žilina
Poradenská a konzultačná spoločnosť poskytujúca služby a tovary v oblasti životného prostredia (EIA, ZPH, autorizácie, posudky pre odpady, dokumenty USES.
www.engom.sk


Nabl, s.r.o., Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava
Environmentálny servis a poradenstvo, vypracovanie dokumentácie. Vydávanie odborných posudkov v oblasti odpadov. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
www.nabl.sk