Posudky odpady

Vypracovanie odborných posudkov pre odpady


CENSO, Centrum spracovania odpadov, Letná 9, 042 00 Košice
Posudková činnosť vo veciach odpadov, autorizácie, technológie nakladania s nebezpečným odpadom, posudzovania vplyvov na životné prostredie.
www.censo.fmmr.tuke.sk


ENVIPOL, s.r.o., Nové Sady 34, 951 24 Nové Sady
Outsourcing odpadového hospodárstva, školenia v oblasti odpadov, odborné posudky vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
www.envipol.sk


Ing. Jarmila Kočišová,PhD, Krakovská 13,040 11 Košice
Posudky - odpady, hodnotenie rizík pre hluk a prašnosť, autorizácia - odpadové oleje, staré vozidlá, akumulátory, posudky - EIA.
www.enviroregister.sk/jarmila-kocisova.html


ENVIROSAN spol. s r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
Outsourcing životného prostredia, environmentálny audit, posudková činnosť, EIA, IPKZ, environmentálna geológia, skúšky tesností nádrží, čistiace a servisné práce.
www.envirosan.sk


VARKOLY- environment s.r.o., Kaspická 1364/4, 040 12 Košice
Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálne škody, ADR, EIA, audit, posudky-odpady.
www.varkoly-environment.sk


Ing. Jana Hargitayová, J. Kupeckého 25, 921 01 Piešťany
Ekologické poradenstvo v odpadovom hospodárstve a v integrovanej prevencii. Posudky vo veciach odpadov, autorizácií, EIA, súdno-znalecké posudky.
www.enviroregister.sk/jana-hargitayova.html


Ing. Soňa Hatoková, ČSA 4, 080 01 Prešov
Odborné posudky pre posudzované činnosti: B - spaľovanie odpadov, C - úprava odpadov, D - oblasť autorizácie, environmentálne poradenstvo a projektová činnosť.
www.enviroregister.sk/hatokova-sona.html


ENGOM, s.r.o., Bytčická cesta 89, 010 09 Žilina
Poradenská a konzultačná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti životného prostredia - odpady, ovzdušie a vody, EIA, ZPH, IPKZ, dokumenty USES.
www.engom.sk


Nabl, s.r.o., Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava
Environmentálny audit, environmentálny outsourcing - odpady, ovzdušie, vody, posudky vo veci odpadov, dokumentácia SEA/EIA, poradenstvo v procese IPKZ.
www.nabl.sk