Poradenstvo OPP

Konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany pred požiarmi.


JPJ-POBOZ s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Komplexné služby poradenstva, inžinieringu a vzdelávania v oblasti ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
www.jpjboz.sk


Neito, s.r.o., Trnková 2521/21, 082 21 Veľký Šariš
Vyhotovovanie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby PBS a požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby.
www.poziarneprojekty.sk


MIDIS s.r.o., Trnavská cesta 30, 821 08 Bratislava
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej sdravotnej služby.
www.midis.sk


Proteko s.r.o., Turecká 36, Nové Zámky
Poradenstvo, školenia, dokumentácia pre firmy i nevýrobnú sféru v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.
www.proteko.sk


SERVIS BOZ.VTZ.PO. s.r.o., Roľnícka 9233/7, 831 07 Bratislava
Komplexne služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti pri práci, vyhradených technických zariadení a pracovnej zdravotnej služby.
www.servisbozpo.sk


ToPo BTS Dolný Kubín, s.r.o., Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín
Bezpečnostnotechnické služby, služby technika požiarnej ochrany, školenia BOZO a OPP, koordinácia bezpečnosti práce pri výkone stavebných prác.
www.bts-povalac.sk


Viliam Jánošík - VIJA, Záhradnícka 1574/3, 955 01 Topoľčany
Komplexné zabezpečenie celej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s platnou legislatívou.
www.vija-bozp.sk


PYROTEAM Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
www.pyroteam.sk


Law & Science Political Agency, s.r.o., Betliarska 22, 85107 Bratislava
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, administratívy, ochrany osobných údajov.
www.lpsa.sk


Stanislav Brezáni, 013 18 Lietava 58
Široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a činnosti pracovnej zdravotnej služby.
www.stabre-bozpo.sk


VEO-PREVENT s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice
Služby poradenstva, inžinieringu a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.
www.veoprevent.eu


Požiarno-bezpečnostná agentúra s.r.o., Juraja Slottu 20, 917 01 Trnava
Výkon technika požiarnej ochrany a technika bezpečnosti práce, audity v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
www.pbatt.sk


HAS komplex,s.r.o., Mostová 34/287, 958 04 Partizánske
Komplexne služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre našich zákazníkov.
www.haskomplex.sk


LOOK ARCH s r.o., Letná 42, 040 01 Košice
Dodávateľským spôsobom poskytujeme komplexné služby na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovnej zdratotnej služby.
www.lookarch.sk


Ing. Ivan Pucher - BOZP consulting, Dukelská 2, 900 21 Svätý Jur
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a ochrane životného prostredia.
www.bozpconsulting.sk


Ľuboš Semančík - PROPO, Jegorovova 11, 97401 Banská Bystrica
Poskytujeme komplexné služby špecialistu požiarnej ochrany pre firmy, samosprácu aj fyzické osoby
www.propo.sk


RNDr. Michal Lauko, Puškinova 2, 036 01 Martin
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, ochrana ovzdušia a vôd, odpadové hospodárstvo.
www.bhpe.sk


PYROGLOBAL s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava
Poskytujeme komplexné služby technika požiarnej ochrany, predaj hasiacích prístrojov a kontroly požiarných vodovodov.
www.pyroglobal.sk


Ing. Lukáš Štefanišin - steFIRE, 090 42 Šarišský Štiavnik 9
Služby spojené so stavebníctvom a projekciou v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, prevencia a poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany.
www.stefire.sk


HASOB s.r.o., 951 77 Ladice 106
Autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, poradenstvo a vzdelávanie v bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi, bezpečnostnotechnická služba.
www.hasob.sk


BTS NITRA, s.r.o., Jurkovičova 412/29, 949 11 Nitra
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a školenia v oblasti BOZP a OPP. Koordináciu bezpečnosti na stavenisku.
www.btsnitra.sk


FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 28/1390, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
“Full service” v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentu a inžinieringu.
www.firexslovakia.sk


RESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


GKV&Has spol. s.r.o., Murgaša 1 , 971 01 Prievidza
Komplexné dodávateľské zabezpečovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby.
www.bozp-poziarnaochrana.eu


AVALOP, s.r.o., J. C. Hronského 2, 831 02 Bratislava
Služby ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Práce vykonávané vo výške za pomoci horolezeckej techniky.
www.avalop.sk


PYROSTOP Huliak s.r.o., Závodská cesta 42, 010 04 Žilina
Služby v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s pôsobnosťou v rámci žilinského kraja.
www.pyrostop.sk


Ondrej Katuška, Partizánska 3812/47, 085 01 Bardejov
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP, ochrany pred požiarmi OPP a zabezpečovacich a kamerových systémov.
www.e-bozp.sk


DSTeam s.r.o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
Poradenstvo a komplexné riešenia pre oblasť BOZP, ochranu pred požiarmi, hygienu práce, civilnú ochrana a životné prostredie.
www.dsteam.sk


KBK fire, spol. s r.o., M.Rázusa 9, 010 01 Žilina
Komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany stavieb - projektová a prevádzková dokumentácia, zabezpečenie preventívnej požiarnej ochrany.
www.kbkfire.sk


MB PROTECT s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
www.mb-protect.sk


Mgr. Július Beňovič, BOZP & OPP, L. Novomeského 16, 902 01 Pezinok
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy v organizáciách.
www.bozpp.sk


Revimad s.r.o., Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi (poradenstvo, školenia, dokumentácia, kontroly) a servis požiarných zariadení.
www.revimad.sk


Ing. Peter Janščák, Zochova 1710/61, 060 01 Kežmarok
Komplexné služby spojené s projekčná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi spojenej s bezpečnosťou stavieb.
www.janscak.webnode.sk


DoMo – PROTECTION s.r.o., Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica
Ponúkame školenia a služby formou outsourcingu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi.
www.domoprotection.sk


Future Facility, s.r.o., Tranovského 12, 841 02 Bratislava
Služby špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany, pracovnej zdravornej služby a bezpečnostného technika.
www.futurefacility.sk


Ing. Peter Markovič - PEMAX, Jazdecká ulica 56, 917 08 Trnava
Autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor bezpečnosti práce, technik požiarnej ochrany, vypracovanie a udržiavanie dokumentácie BOZP a OPP.
www.pemax.biz


hukoflek group, s.r.o., Okružná 9, 972 51 Handlová
Komplexný protipožiarny servis cez spracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu až po kolaudáciu stavby.
www.hukoflek.sk


Ing. Emília Grófová, BEZ-PO, Pezinská 41, 903 01 Senec
Služby poradenstva, školení a inžinieringu v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia.
www.bez-po.sk


HAS centrum, s.r.o., Nedožerská cesta 7, 971 01 Prievidza
Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba, civilná ochrana, požiarno-technické zariadenia objektov.
www.hascentrum.sk


MELICHER ACADEMY s.r.o., Studená 3, 821 04, Bratislava
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a budovania systému riadenia BOZP.
www.melicheracademy.sk


Ing. Roman Badík, Doležalova 15C, 821 04 Bratislava
Služby špecialistu požiarnej ochrany, projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb a kontrolná činnosť na stavbách, poradenstvo a konzultácie v ochrane pred požiarmi.
www.badikpbs.sk


ELPO Slovakia, s.r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad
Služby technika požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, poradenstvo a inžinierska činnost v PO a BOZP, vypracovanie dokumentácie PO a BOZP.
www.elposro.sk


TEHAS, s.r.o., ČSA 1301/33, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Vykonáva dodávateľským spôsobom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
www.tehas.sk


Haskom, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnej zdravotnej služby.
www.haskom.sk


P.A.T., s.r.o., Fabiniho 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Poskytujeme poradenstvo a projekty protipožiarneho bezpečnostného riešenia stavieb a činnosti špecialistu požiarnej ochrany.
www.patsro.sk


HASPOTEX, s.r.o., Šrobárova 6, 917 01 Trnava
Výkon technika a špecialistu PO, školenia PO a BOZP, výkon autorizovaného bezpečnostného technika, výkon odborne spôsobilej osoby na úseku CO.
www.haspotex.sk


DXa, s.r.o., SNP 37, 069 01 Snina
Vykonávanie funkcie technika požiarnej ochrany, bezpečnostnotechnickej služby, implementácia systémov kvality podľa ISO, servis hasiacich prístrojov a hydrantov.
www.dxa.sk


monte pbs s.r.o., Hollého 19/742, 905 01 Senica
Špecialista požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, technik BOZP, návrh, predaj inštalácia, kontrola a servis požiarných zariadení.
www.monte.sk