Poradenstvo OPP

Konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany pred požiarmi.Západoslovenský regiónDSTeam s.r.o., Chmeľová 283/39, 955 01 Topoľčany
Poradenstvo a komplexné riešenia pre oblasť BOZP, ochranu pred požiarmi, hygienu práce, civilnú ochrana a životné prostredie.
www.dsteam.sk


HAS komplex,s.r.o., Mostová 34/287, 958 04 Partizánske
Komplexne služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre našich zákazníkov.
www.haskomplex.sk


HASOB s.r.o., 951 77 Ladice 106
Autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany, poradenstvo a vzdelávanie v bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi, bezpečnostnotechnická služba.
www.hasob.sk


RESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


RESPONS s.r.o., Jozefská 7, 811 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


Požiarno-bezpečnostná agentúra s.r.o., Juraja Slottu 20, 917 01 Trnava
Výkon technika požiarnej ochrany a technika bezpečnosti práce, audity v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
www.pbatt.sk


GKV&Has spol. s.r.o., Murgaša 1 , 971 01 Prievidza
Komplexné dodávateľské zabezpečovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby.
www.bozp-poziarnaochrana.eu


Ing. Peter Markovič - PEMAX, Jazdecká ulica 56, 917 08 Trnava
Autorizovaný bezpečnostný technik, koordinátor bezpečnosti práce, technik požiarnej ochrany, vypracovanie a udržiavanie dokumentácie BOZP a OPP.
www.pemax.biz


BTS NITRA, s.r.o., Jurkovičova 412/29, 949 11 Nitra
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a školenia v oblasti BOZP a OPP. Koordináciu bezpečnosti na stavenisku.
www.btsnitra.sk


hukoflek group, s.r.o., Okružná 9, 972 51 Handlová
Komplexný protipožiarny servis cez spracovanie projektovej dokumentácie, realizáciu až po kolaudáciu stavby.
www.hukoflek.sk


HASPOTEX, s.r.o., Šrobárova 6, 917 01 Trnava
Výkon technika a špecialistu PO, školenia PO a BOZP, výkon autorizovaného bezpečnostného technika, výkon odborne spôsobilej osoby na úseku CO.
www.haspotex.sk


Proteko s.r.o., Turecká 36, Nové Zámky
Poradenstvo, školenia, dokumentácia pre firmy i nevýrobnú sféru v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.
www.proteko.sk


monte pbs s.r.o., Hollého 19/742, 905 01 Senica
Špecialista požiarnej ochrany, technik požiarnej ochrany, technik BOZP, návrh, predaj inštalácia, kontrola a servis požiarných zariadení.
www.monte.sk


PYROTEAM Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
www.pyroteam.sk


HAS centrum, s.r.o., Nedožerská cesta 7, 971 01 Prievidza
Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovná zdravotná služba, civilná ochrana, požiarno-technické zariadenia objektov.
www.hascentrum.sk


FIREX SLOVAKIA s.r.o., Odborárska 28/1390, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
“Full service” v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentu a inžinieringu.
www.firexslovakia.sk


Viliam Jánošík - VIJA, Záhradnícka 1574/3, 955 01 Topoľčany
Komplexné zabezpečenie celej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s platnou legislatívou.
www.vija-bozp.sk