Poradenstvo OPP

Konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany pred požiarmi.Bratislavský regiónRESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


AVALOP, s.r.o., J. C. Hronského 2, 831 02 Bratislava
Služby ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Práce vykonávané vo výške za pomoci horolezeckej techniky.
www.avalop.sk


MIDIS s.r.o., Trnavská cesta 30, 821 08 Bratislava
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a pracovnej sdravotnej služby.
www.midis.sk


MELICHER ACADEMY s.r.o., Studená 3, 821 04, Bratislava
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a budovania systému riadenia BOZP.
www.melicheracademy.sk


Ing. Ivan Pucher - BOZP consulting, Dukelská 2, 900 21 Svätý Jur
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a ochrane životného prostredia.
www.bozpconsulting.sk


Haskom, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava
Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnej zdravotnej služby.
www.haskom.sk


Ing. Emília Grófová, BEZ-PO, Pezinská 41, 903 01 Senec
Služby poradenstva, školení a inžinieringu v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia.
www.bez-po.sk


SERVIS BOZ.VTZ.PO. s.r.o., Roľnícka 9233/7, 831 07 Bratislava
Komplexne služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti pri práci, vyhradených technických zariadení a pracovnej zdravotnej služby.
www.servisbozpo.sk


Future Facility, s.r.o., Tranovského 12, 841 02 Bratislava
Služby špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany, pracovnej zdravornej služby a bezpečnostného technika.
www.futurefacility.sk


PYROGLOBAL s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava
Poskytujeme komplexné služby technika požiarnej ochrany, predaj hasiacích prístrojov a kontroly požiarných vodovodov.
www.pyroglobal.sk


Law & Science Political Agency, s.r.o., Betliarska 22, 85107 Bratislava
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, administratívy, ochrany osobných údajov.
www.lpsa.sk


Mgr. Július Beňovič, BOZP & OPP, L. Novomeského 16, 902 01 Pezinok
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy v organizáciách.
www.bozpp.sk


MB PROTECT s.r.o., Mierová 183, 821 05 Bratislava
Komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
www.mb-protect.sk