Poradenstvo OPP

Konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany pred požiarmi.Stredoslovenský regiónRESPONS s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Komplexné riešenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, civilnú ochranu, osobné ochranné pracovné pomôcky.
www.respons.sk


DoMo – PROTECTION s.r.o., Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica
Ponúkame školenia a služby formou outsourcingu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi.
www.domoprotection.sk


TEHAS, s.r.o., ČSA 1301/33, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Vykonáva dodávateľským spôsobom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
www.tehas.sk


ToPo BTS Dolný Kubín, s.r.o., Športovcov 1174/2, 026 01 Dolný Kubín
Bezpečnostnotechnické služby, služby technika požiarnej ochrany, školenia BOZO a OPP, koordinácia bezpečnosti práce pri výkone stavebných prác.
www.bts-povalac.sk


PYROSTOP Huliak s.r.o., Závodská cesta 42, 010 04 Žilina
Služby v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s pôsobnosťou v rámci žilinského kraja.
www.pyrostop.sk


RNDr. Michal Lauko, Puškinova 2, 036 01 Martin
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, ochrana ovzdušia a vôd, odpadové hospodárstvo.
www.bhpe.sk


JPJ-POBOZ s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Komplexné služby poradenstva, inžinieringu a vzdelávania v oblasti ochrana pred požiarmi, pracovná zdravotná služba a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
www.jpjboz.sk


Stanislav Brezáni, 013 18 Lietava 58
Široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a činnosti pracovnej zdravotnej služby
www.stabre-bozpo.sk


KBK fire, spol. s r.o., M.Rázusa 9, 010 01 Žilina
Komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany stavieb - projektová a prevádzková dokumentácia, zabezpečenie preventívnej požiarnej ochrany.
www.kbkfire.sk


Ľuboš Semančík - PROPO, Jegorovova 11, 97401 Banská Bystrica
Poskytujeme komplexné služby špecialistu požiarnej ochrany pre firmy, samosprácu aj fyzické osoby
www.propo.sk