Poradenstvo BOZP

Konzultačné a poradenské služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


ISO CONSULT Slovakia, s.r.o., 956 02 Urmince 86
Komplexné služby pre oblasti: bezpečnosť pri práci BOZP, ochrana pred požiarmi OPP, pracovná zdravotná služba PZP.
www.isoconsult.sk


Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, 052 01 Spišská Nová Ves
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, bezpečnosť vyhradených technických zariadení.
www.bezt.sk


Law & Science Political Agency, s.r.o., Betliarska 22, 85107 Bratislava
Služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, administratívy, ochrany osobných údajov.
www.lpsa.sk


ABT consulting s.r.o., Učňovská 6, 040 15 Košice - Šaca
Poskytujeme profesionálne služby v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany, profesného vzdelávania a revíznej činnosti.
www.abtconsulting.sk


BPQ, s.r.o., M. R. Štefánika 10, 036 01 Martin
Poradenstvo a školenia v oblasti BOZP, OPP a PZS, spracovanie dokumentácie, bezpečnostnotechnická služba, technik požiarnej ochrany, koordinátor bezpečnosti.
www.bpq.sk


TeamPrevent Santé s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi, pracovná zdravotná služba, kurz prvej pomoci, meranie fyzickej záťaže, kontroly a revízie zariadení.
www.team-prevent.sk


SAFETY SOLUTION s.r.o., Javorová 642/2, 949 01 Nitra
Školenia a kurzy BOZP a OPP, poradenstvo BOZP a OPP, koordinácia BOZP na stavenisku, revízie vyhradených technických zariadení.
www.safetysolution.sk


BOZPO - BJ, s.r.o., Kellerová 900/9, 085 01 Bardejov
Bezpečnostnotechnické služby, pracovná zdravotná služba, služby ochrany pred požiarmi, civilná ochrana a krízový manažment, kurzy prvej pomoci.
www.bozpo-bj.sk


IDJ s.r.o., Nová Ves 3178/105, 962 12 Detva
Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, energetické poradenstvo a audit, kontrola kotlov, znalecké posudky.
www.idj.sk


VEMAL, s.r.o., Hlavná 4, 952 01 Vráble
Audit z oblasti BOZP a OPP, bezpečnostnotechnická služba, technik požiarnej ochrany, koordinátor BOZP na stavenisku, dokumentácia BOZP a OPP.
www.vemal.sk


Krši s.r.o., Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školenie v oblasti BOZP, GDPR audit, ochrana pred požiarmi.
www.omnes.sk